Patakaran sa Nilalaman at Pag-uugali ng User

Nagbibigay-daan ang mga produkto at serbisyong panlipunan at pagbabahagi ng Google sa mga tao mula sa iba't ibang background na magsimula ng pag-uusap, magbahagi ng mga karanasan, makipagtulungan sa mga proyekto at gumawa ng mga bagong komunidad. Mahalaga ang tungkulin ng aming mga patakaran sa pagpapanatili ng positibong karanasan para sa aming mga user. Mangyaring sundin ang mga patakarang ito kapag gumagamit ng Google+ (kasama ang mga komento sa Google+ sa ibang mga produkto tulad ng Blogger), paglahok sa pampublikong Hangouts o Hangouts on Air, pagpapadala ng mga imbitasyon sa Hangouts at pagbabahagi ng content sa pamamagitan ng link sa Google Photos (na panlahatang tinutukoy sa ibaba bilang “Mga Serbisyo”).

Lubos kaming umaasa sa mga user na ipagbigay-alam sa amin ang tungkol sa content na maaaring lumalabag sa aming mga patakaran. Pagkatapos kaming maabisuhan tungkol sa isang potensyal na paglabag sa patakaran, maaari naming suriin ang content at magsagawa ng pagkilos, kasama ang paghihigpit sa access sa content, pag-aalis sa content at paglilimita o pagwawakas sa access ng isang user sa mga produkto ng Google. Tandaan na maaari kaming gumawa ng mga pagbubukod sa mga patakarang ito batay sa mga pansining, pang-edukasyon o dokumentaryong pagsasaalang-alang, o kapag may iba pang mahahalagang pakinabang sa publiko mula sa hindi pagsasagawa ng pagkilos.

Binabago namin ang mga patakarang ito kung minsan, kaya mangyaring bumalik dito para sa anumang mga update. Bukod sa mga patakarang nakalista sa ibaba, tandaan na maaaring magkaroon ng mga karagdagang patakaran at tuntunin ang ilang produkto at feature — pakitingnan ang mga link na ibinigay para sa mga karagdagang kinakailangang iyon.

 1. Mga Ilegal na Aktibidad

  Huwag gamitin ang aming Mga Serbisyo upang lumahok sa mga ilegal na aktibidad o magtaguyod ng mga gawaing mapanganib at ilegal.

 2. Mga Nakakahamak at Mapanlinlang na Kasanayan

  Huwag magpadala ng mga virus, malware o anumang iba pang nakakahamak o nakakasirang code. Huwag mamahagi ng content na nakakapinsala o nakakaantala sa pagpapatakbo ng mga network, server o iba pang imprastraktura ng Google o iba pa. Huwag gamitin ang aming Mga Serbisyo para sa mga phishing scam.

 3. Mapoot na Salita

  Ang aming mga produkto ay mga platform para sa malayang pagpapahayag. Ngunit hindi namin sinusuportahan ang content na nagtataguyod o nagbabalewala sa karahasan laban sa mga indibidwal o pangkat batay sa lahi o etnikong pinagmulan, relihiyon, kapansanan, kasarian, edad, nasyonalidad, status sa pagiging beterano o sekswal na oryentasyon/pagkakakilanlan ng kasarian, o ang pangunahing layunin ay mag-udyok ng galit batay sa mga pangunahing katangiang ito. Maaaring ito ay isang delikadong pagbabalanse sa mga sitwasyon, ngunit kung ang pangunahing layunin ay ang atakihin ang isang pinoprotektahang grupo, hindi na katanggap-tanggap ang content.

 4. Personal at Kumpedensyal na Impormasyon

  Huwag ibahagi ang personal at kumpedensyal na impormasyon ng ibang mga tao, gaya ng mga credit card number, kumpedensyal na numero ng pambansang ID, o mga password ng account, nang wala ng kanilang pahintulot.

 5. Pag-hijack ng Account

  Huwag i-access ang account ng isa pang user nang wala ang kanilang pahintulot.

 6. Pagsasamantala sa Bata

  Huwag mag-upload o magbahagi ng content na nagsasamantala o nang-aabuso sa mga bata. Kabilang dito ang lahat ng imagery ng pang-aabusong sekswal sa kabataan (maging ang mga cartoon na larawan) at lahat ng content na nagpapakita sa mga bata sa sekswal na paraan. Aalisin namin ang naturang content at magsasagawa ng naaangkop na pagkilos, kung saan maaaring kasama ang pagdi-disable sa mga account at pag-uulat sa National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) at tagapagpatupad ng batas. Tandaan na ang patakarang ito ay maaaring ilapat bilang karagdagan sa anumang content na na-upload o naipadala sa pamamagitan ng Google Photos.

  Kung makakita ka ng anumang content na sa iyong palagay ay nagsasamantala sa mga bata sa ganitong paraan, huwag i-+1, muling ibahagi o magkomento sa naturang content, kahit na intensyon mong ipaalam ito sa Google. Sa halip, i-flag ang content sa pamamagitan ng link na ‘Iulat ang Pang-aabuso.’ Kung makakita ka ng content saan man sa internet, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa NCMEC.

 7. Spam

  Huwag i-spam, kasama ang pagpapadala ng mga hindi gustong pampromosyon o pangkomersyong content, o hindi gusto o maramihang pangangalap.

  Huwag agresibong magdagdag ng mga tao sa iyong mga circle o agresibong magpadala ng mensahe sa mga taong hindi mo kilala.

 8. Pagmamanipula ng Pagraranggo

  Huwag manipulahin ang pagraranggo o kaugnayan gamit ang mga diskarte tulad ng paulit-ulit o nakapanliligaw na mga keyword o metadata.

 9. Tahasang Sekswal na Materyal

  Huwag mamahagi ng mga materyal na tahasang sekswal o malaswa. Huwag manghimok ng trapiko sa mga pangkomersyong site ng pornograpiya.

  Pinapayagan namin ang natural at pangdokumentaryong paglalarawan ng kahubaran (tulad ng larawan ng pagpapasuso sa sanggol), pati na rin ang paglalarawan ng kahubarang malinaw na para sa layuning pang-edukasyon o pansining.

  Hindi maaaaring maglaman ng di-angkop sa menor de edad o nakakapanakit na content ang iyong larawan sa profile. Halimbawa, huwag gumamit ng isang close-up na larawan ng puwit o cleavage ng isang tao.

 10. Panliligalig, Pananakot at Pagbabanta

  Huwag lumahok sa gawaing panliligalig, pananakot o pambabanta, at huwag udyukin ang iba na lumahok sa mga aktibidad na ito. Maaaring alisin ang nakakapanakit na content o ma-ban nang permanente mula sa paggamit ng Mga Serbisyo ang sinumang gumagamit ng aming Mga Serbisyo upang partikular na gambalain ang isang tao ng nakakahamak na pang-aabuso, upang pagbantaan ang isang tao ng malubhang pinsala, upang sekswal na pakitunguhan ang isang tao sa hindi ginustong paraan o upang manligalig sa iba pang mga paraan. Sa mga sitwasyong pang-emergency, maaari naming idulog ang pagbabanta ng malubhang pinsala na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon sa tagapagpatupad ng batas. Laging tandaan na ilegal din ang online na panliligalig sa maraming lugar at maaaring magkaroon ng malalang mga offline na kahihinatnan para sa parehong nanliligalig at biktima.

  Matuto nang higit pa tungkol sa mga karagdagang hakbang na maaari mong isagawa upang ihinto ang panliligalig at pananakot sa Google+.

 11. Karahasan

  Huwag mamahagi ng mga paglalarawan ng graphic o hindi pinahihintulutang karahasan.

 12. Pagpapanggap

  Huwag gamitin ang aming Mga Serbisyo upang linlangin o lituhin ang mga user sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang ibang tao o pagkukunwaring kinatawan ng isang organisasyong hindi mo kinakatawan. Matuto nang higit pa tungkol sa Pagpapanggap sa Google+.

 13. Mga Kinokontrol na Mga Kalakal at Serbisyo

  Nagbibigay-daan ang aming Mga Serbisyo sa talakayan ng maraming paksa, ngunit hindi lahat ng paksa ay naaangkop sa lahat ng edad o sa lahat ng bansa. Dahil mahigpit na kinokontrol ang promosyon ng ilang produkto at serbisyo, gumawa kami ng mga tool upang tulungan kang i-target ang iyong content sa mga user na naaangkop ang mga edad sa mga tamang market.

  Kung pino-promote ng iyong content ang kinokontrol na mga produkto at serbisyo, kasama ang alcohol, pagsusugal, mga gamot at hindi inaprubahang supplement, tabako, mga paputok, mga armas o device na pangkalusugan/medikal, tungkulin mong ilapat ang naaangkop na paghihigpit sa edad at heograpiya para sa content na iyon. Kung makatanggap kami ng reklamo na nagta-target ang ganoong content ng mga audience na lumalabag sa mga naaangkop na batas at regulasyon, maaari naming alisin o paghigpitan ang nakakapanakit na content o account.

  Nang ipinapatupad ang mga naaangkop na paghihigpit sa edad at heograpiya, pinapayagan namin ang pagtatalakay at pag-promote ng mga produktong ito, ngunit hindi namin pinapayagan ang pangangasiwa ng pagbebenta ng mga produktong nakalista sa itaas.

  Matuto nang higit pa tungkol sa mga setting ng audience sa Google+.

 14. Mga Contest at Promotions

  Ang anumang mga paligsahan, sweepstakes o iba pang ganoong promosyon ay dapat na sumunod sa aming page na Patakaran sa Mga Paligsahan at Promosyon.

 15. Paggamit ng Maraming Account

  Huwag gumawa o gumamit ng maraming account upang iwasan ang aming mga patakaran o malusutan ang mga pag-block kung ayaw mong lumala ang mga paghihigpit na inilagay sa iyong account. Halimbawa, kung na-block ka ng isang user o nasuspinde nang dahil sa pang-aabuso, huwag gumawa ng pamalit na account na lumalahok sa parehong aktibidad.

Tungkol sa aming Mga Patakaran at Tuntunin

Karaniwang nalalapat ang mga patakarang ito sa content na iyong pino-post sa aming Mga Serbisyo. May sariling hiwalay na patakaran ang ilang serbisyo na matatagpuan sa mga serbisyong iyon at lumalapat sa iyong paggamit sa mga ito. Nasasaklawan ang lahat ng produkto at serbisyo ng Google ng mga naaangkop na tuntunin ng serbisyo ng mga ito.

Pag-uulat ng Mga Potensyal na Isyu

Kung makatagpo ka ng content o ng isang user na pinaniniwalaan mong lumalabag sa mga patakaran sa itaas, mangyaring iulat ito sa amin gamit ang link na “Mag-ulat ng Pang-aabuso” (o ng link na may katulad na pangalan). Matuto nang higit pa tungkol sa pag-uulat ng pang-aabuso sa Google+, mga imbitasyon sa Hangouts at Google Photos.