یافتن تصاویر با...
 
برای انجام این کار در کادر جستجو.
کلمات مهم را تایپ کنید: شبنم یخزده زمستان
کلمات را دقیقاً در علامت نقلقول قرار دهید: "گل یخ"
بین تمام کلماتی که میخواهید، OR تایپ کنید: درختان OR علفها OR چمنها
علامت منها را درست قبل از کلماتی که نمیخواهید قرار دهید: -windows
سپس نتایج را بر این اساس محدود کنید...
تصاویر را در هر اندازه که میخواهید پیدا کنید.
شکل تصاویر را تعیین کنید.
تصاویر را در رنگهایی که میخواهید پیدا کنید.
نوع تصاویری را که پیدا میکنید محدود کنید.
تصاویر منتشر شده در یک منطقه خاص را پیدا کنید.
یک سایت (مانند sfmoma.org ) را جستجو کنید یا نتایج خود را به دامنهای مانند .edu، .org یا .gov محدود کنید
به جستجوی ایمن بگویید چقدر محتوای واضح سکسی فیلتر شود.
تصاویر را در قالبی که ترجیح میدهید پیدا کنید.
تصاویری را پیدا کنید که استفاده از آنها برای شما رایگان است.
همچنین میتوانید...
صفحاتی را پیدا کنید که شبیه به یک نشانی وب یا پیوندی به آن هستند
صفحاتی را که بازدید کردهاید، جستجو کنید
از اپراتورهای موجود در کادر جستجو استفاده کنید
تنظیمات جستجوی خود را سفارشی کنید