นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Google Apps

การใช้งานบริการนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ("AUP")

ถ้าไม่มีคำนิยามให้ไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่มีผลบังคับ ("ข้อตกลง") ระหว่างลูกค้า ผู้ค้าปลีก หรือผู้ใช้อื่นที่ได้รับอนุญาต ("คุณ") กับ Google

คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการและไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณใช้บริการ:

หากไม่ปฏิบัติตาม AUP อาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หรือทั้งสองอย่าง