Dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth

Poslední změna: 31. ledna 2018

Děkujeme, že používáte služby Mapy Google a Google Earth (dále jen „Mapy Google a Google Earth“).

Mapy Google a Google Earth poskytují možnost náhledu na rozmanitý obsah a jeho používání. Jde například o mapová a terénní data, snímky, firemní zápisy, provoz, recenze a další související informace poskytované společností Google, jejími provozovateli licence a uživateli (dále jen „obsah“).

Pokud využíváte přístup ke službám Mapy Google a Google Earth, z těchto služeb stahujete nebo je používáte, zavazujete se dodržovat:

 1. smluvní podmínky společnosti Google (dále jen „všeobecné podmínky“),
 2. tyto dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth (zkráceně „dodatečné podmínky Mapy/Earth“);
 3. právní doložky k Mapám Google a Google Earth (dále jen „právní doložky“ a
 4. zásady ochrany soukromí společnosti Google (dále jen „zásady ochrany soukromí“.

Měli byste si pečlivě přečíst všechny čtyři uvedené dokumenty a doporučujeme začít všeobecnými podmínkami. Všeobecné podmínky upravují například práva duševního vlastnictví k obsahu, který nahrajete, a povinnosti, jež vyplývají z použití obsahu Google či obsahu třetích stran nebo z využití Map Google a Google Earth při řízení.

Na všeobecné podmínky, dodatečné podmínky Map Google a Google Earth, právní doložky a zásady ochrany soukromí se dále společně odkazuje jako na „smlouvu“. Jedná se o závaznou smlouvu mezi vámi a společností Google o používání služeb Mapy Google a Google Earth.

 1. Licence. V souladu s podmínkami smlouvy vám Google uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci na používání Map Google a Google Earth, včetně funkcí, které umožňují:

  1. zobrazit mapy a opatřit je poznámkami,

  2. vytvářet soubory KML a vrstvy map,

  3. veřejně zobrazovat obsah s řádným uvedením zdroje online, prostřednictvím videa a v tištěné podobě a 

  4. provádět řadu dalších činností popsaných na stránce Používání služeb Mapy Google, Google Earth a Street View, která obsahuje příslušná oprávnění.

 2. Zakázané chování. Při používání Map Google a Google Earth se musíte zdržet (případně zamezit témuž u osob, které jednají vaším jménem) následujícího jednání:

  1. redistribuce či prodeje jakékoli části Map Google a Google Earth nebo vytváření nového produktu či služby na základě Map Google a Google Earth (s výjimkou uživatelů, kteří používají rozhraní API Map Google a Google Earth v souladu se smluvními podmínkami),

  2. kopírování obsahu (nejste-li k tomu oprávněni v souladu se stránkou Používání služeb Mapy Google, Google Earth a Street View, která obsahuje příslušná oprávnění, nebo v souladu s platným zákonem na ochranu duševního vlastnictví, včetně „řádného užití“),

  3. hromadného stahování či vytváření hromadných zdrojů obsahu (případně to umožnit dalším osobám),

  4. použití Map Google a Google Earth k vytvoření nebo rozšíření jiných datových sad, které souvisejí s tvorbou map (včetně datové sady v oblasti mapování nebo navigace, databáze firemních zápisů, e-mailové konference nebo seznamu uživatelů pro telemarketing), za účelem využití ve službě, která nahrazuje Mapy Google a Google Earth nebo se jim významně podobá,

  5. použití jakékoli části Map Google a Google Earth s produkty či službami dalších osob za účelem navigace při jízdě nebo řízení vozidla bez řidiče v reálném čase, případně v souvislosti s nimi, s výjimkou využití specifické funkce dodávané společností Google, například Android Auto nebo Odeslat do auta,

  6. zpětné analýzy nebo pokusu získat zdrojový kód Map Google a Google Earth či souvisejícího softwaru, s výjimkou případů, kdy je toto omezení výslovně zakázáno platným zákonným předpisem,

  7. odstraňování, zakrývání či upravování smluvních podmínek společnosti Google nebo odkazů na ně či oznámení o těchto podmínkách, nebo oznámení o autorských právech, ochranné známce či jiných vlastnických právech nebo

  8. nevhodného, nezákonného jednání nebo jednání v rozporu s právy dalších osob (včetně práva na ochranu osobních údajů, práva na ochranu osobnosti a práva duševního vlastnictví).

 3. Skutečné podmínky a převzetí rizika. Používáte-li mapová data, provoz, trasy a další obsah Map Google a Google Earth, může se skutečná situace lišit od mapy a obsahu. Je proto třeba se řídit vlastním úsudkem a používat Mapy Google a Google Earth na vlastní riziko. Uživatel je vždy plně zodpovědný za své chování a jeho důsledky.

 4. Váš obsah ve službách Mapy Google a Google Earth. Na obsah, který nahrajete, odešlete, uložíte, pošlete nebo přijmete v rámci Map Google a Google Earth, se vztahují všeobecné podmínky společnosti Google, včetně licence v oddílu s názvem Váš obsah v našich službách. Tato licence se však nevztahuje na obsah, který je uložen pouze ve vašem zařízení (například lokálně uložený soubor KML) a do Googlu se nenahraje ani neodešle.

 5. Uživatelé ze státní správy. Používáte-li naše služby jménem subjektu státní správy, platí následující podmínky:

  1. Používání našich služeb ve státní správě.Oddíl všeobecných podmínek s názvem Firemní používání našich služeb je v plném rozsahu nahrazen následujícím ustanovením:

   „Používáte-li naše služby jménem některého subjektu státní správy, pak tento subjekt přijímá tyto podmínky. Výhradně v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nařízeními nebo výsadami a imunitami zbavuje tento subjekt společnost Google a spřízněné subjekty, vedoucí pracovníky, zástupce a zaměstnance odpovědnosti a poskytne odškodnění v případě nároku, jednání nebo řízení vyplývajícího z používání služeb nebo porušení těchto smluvních podmínek, případně v jejich souvislosti, včetně odpovědnosti nebo nákladů vyplývajících z nároků, ztrát, poškození, soudních rozhodnutí, nákladů na soudní spory a právních poplatků.“

  2. Rozhodné právo.

   1. Část všeobecných podmínek týkající se rozhodného práva a příslušného soudu se nevztahuje na městské či státní správní subjekty ve Spojených státech amerických a Evropské unii.

   2. V případě subjektů federální vlády Spojených států amerických je část všeobecných podmínek týkající se rozhodného práva a příslušného soudu v plném rozsahu nahrazena následujícím ustanovením:

    „Tato smlouva se řídí, je vykládána a vymáhána v souladu se zákony Spojených států amerických bez ustanovení o kolizi právních norem. Výhradně v rozsahu povoleném federálními zákony: (a) V případě, že příslušný federální zákon neexistuje, se uplatní zákony státu Kalifornie (s výjimkou pravidel o kolizi právních norem platných ve státě Kalifornie) a (b) případné spory vzniklé v důsledku této smlouvy či služeb nebo s nimi související budou řešeny výhradně federálními soudy v okrese Santa Clara v Kalifornii (USA) a obě strany souhlasí s tím, že se osobně podřídí jurisdikci těchto soudů.“

  3. Omezená práva vlády Spojených států amerických. Přístup ke službám nebo využívání služeb Mapy Google a Google Earth federální vládou USA či jejím jménem podléhá smluvním podmínkám uvedeným v oddílu „Omezená práva vlády Spojených států amerických“ v právních doložkách.

 6. Uživatelé obchodní verze. Pokud jste uzavřeli smlouvu o používání rozhraní API Map Google pro obchodní účely, která vás opravňuje k používání aplikace Mapy Google na webových stránkách, v aplikaci nebo v kombinaci s jiným produktem, vztahují se na vás následující obchodní podmínky.

  1. Zásady ochrany dat pro evropský prostor. Spolu se společností Google jste se dohodli na podmínkách ochrany dat zpracovávaných Ovladačem aplikace Mapy Google, které jsou k dispozici na adrese https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Prozatímní podmínky poskytování služeb. Nejpozději 25. května 2018 jste povinni ve smluvních podmínkách svých webových stránek, aplikace nebo jiného produktu výslovně uvést, že uživatelé jsou vázáni podmínkami stanovenými dokumentem Dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth (včetně Zásad ochrany soukromí společnosti Google), a dát k dispozici hypertextové odkazy na oba dokumenty, pokud vaše webová stránka či aplikace nezobrazuje již nyní při každém zobrazení dat z aplikace Mapy Google odkaz na tyto dodatečné podmínky používání aplikací Mapy a Earth.