Dodatečné smluvní podmínky služeb Mapy Google a Google Earth

Poslední změna: 17. prosince 2015

Děkujeme, že používáte služby Mapy Google a Google Earth (dále jen „Mapy Google a Google Earth“).

Mapy Google a Google Earth poskytují možnost náhledu na rozmanitý obsah a jeho využití. Jde například o mapová a terénní data, snímky, firemní zápisy, provoz, recenze a další související informace zajišťované společností Google, jejími provozovateli licence a uživateli (dále jen „obsah“).

Přístupem, stažením nebo používáním Map Google a Google Earth se zavazujete dodržovat:

 1. smluvní podmínky společnosti Google (dále jen „všeobecné podmínky“),
 2. níže uvedené dodatečné smluvní podmínky Map Google a Google Earth (dále jen „dodatečné podmínky Map Google a Google Earth“,
 3. právní doložky k Mapám Google a Google Earth (dále jen „právní doložky“ a
 4. zásady ochrany soukromí společnosti Google (dále jen „zásady ochrany soukromí“.

Měli byste si pečlivě přečíst všechny čtyři uvedené dokumenty a doporučujeme začít všeobecnými podmínkami. Všeobecné podmínky upravují například práva duševního vlastnictví k obsahu, který nahrajete, a povinnosti, jež vyplývají z použití obsahu Google či obsahu třetích stran nebo z využití Map Google a Google Earth při řízení.

Na všeobecné podmínky, dodatečné podmínky Map Google a Google Earth, právní doložky a zásady ochrany soukromí se dále společně odkazuje jako na „smlouvu“. Jedná se o závaznou smlouvu mezi vámi a společností Google o používání služeb Mapy Google a Google Earth.

 1. Licence. V souladu s podmínkami smlouvy vám Google uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci na používání Map Google a Google Earth, včetně funkcí, které umožňují:

  1. zobrazit mapy a opatřit je poznámkami,

  2. vytvářet soubory KML a vrstvy map,

  3. veřejně zobrazovat obsah s řádným uvedením zdroje online, prostřednictvím videa a v tištěné podobě a

  4. provádět řadu dalších činností popsaných na stránce Používání služeb Mapy Google, Google Earth a Street View, která obsahuje příslušná oprávnění.

 2. Zakázané chování. Při používání Map Google a Google Earth se musíte zdržet (případně zamezit témuž u osob, které jednají vaším jménem) následujícího jednání:

  1. redistribuce či prodeje jakékoli části Map Google a Google Earth nebo vytváření nového produktu či služby na základě Map Google a Google Earth (s výjimkou uživatelů, kteří používají rozhraní API Map Google a Google Earth v souladu se smluvními podmínkami),

  2. kopírování obsahu (nejste-li k tomu oprávněni v souladu se stránkou Používání služeb Mapy Google, Google Earth a Street View, která obsahuje příslušná oprávnění, nebo v souladu s platným zákonem na ochranu duševního vlastnictví, včetně „řádného užití“),

  3. hromadného stahování či vytváření hromadných zdrojů obsahu (případně to umožnit dalším osobám),

  4. použití Map Google a Google Earth k vytvoření nebo rozšíření jiných datových sad, které souvisejí s tvorbou map (včetně datové sady v oblasti mapování nebo navigace, databáze firemních zápisů, e-mailové konference nebo seznamu uživatelů pro telemarketing), za účelem využití ve službě, která nahrazuje Mapy Google a Google Earth nebo se jim významně podobá,

  5. použití jakékoli části Map Google a Google Earth s produkty či službami dalších osob za účelem navigace při jízdě nebo řízení vozidla bez řidiče v reálném čase, případně v souvislosti s nimi, s výjimkou využití specifické funkce dodávané společností Google, například Android Auto nebo Odeslat do auta,

  6. zpětné analýzy nebo pokusu získat zdrojový kód Map Google a Google Earth či souvisejícího softwaru, s výjimkou případů, kdy je toto omezení výslovně zakázáno platným zákonným předpisem,

  7. odstraňování, zakrývání či upravování smluvních podmínek společnosti Google nebo odkazů na ně či oznámení o těchto podmínkách, nebo oznámení o autorských právech, ochranné známce či jiných vlastnických právech nebo

  8. nevhodného, nezákonného jednání nebo jednání v rozporu s právy dalších osob (včetně práva na ochranu osobních údajů, práva na ochranu osobnosti a práva duševního vlastnictví).

 3. Skutečné podmínky a převzetí rizika. Používáte-li mapová data, provoz, trasy a další obsah Map Google a Google Earth, může se skutečná situace lišit od mapy a obsahu. Je proto třeba se řídit vlastním úsudkem a používat Mapy Google a Google Earth na vlastní riziko. Uživatel je vždy plně zodpovědný za své chování a jeho důsledky.

 4. Váš obsah ve službách Mapy Google a Google Earth. Na obsah, který nahrajete, odešlete, uložíte, pošlete nebo přijmete v rámci Map Google a Google Earth, se vztahují všeobecné podmínky společnosti Google, včetně licence v oddílu s názvem Váš obsah v našich službách. Tato licence se však nevztahuje na obsah, který je uložen pouze ve vašem zařízení (například lokálně uložený soubor KML) a do Googlu se nenahraje ani neodešle.

 5. Uživatelé ze státní správy. Používáte-li naše služby jménem subjektu státní správy, platí následující podmínky:

  1. Používání našich služeb ve státní správě.Oddíl všeobecných podmínek s názvem Firemní používání našich služeb je v plném rozsahu nahrazen následujícím ustanovením:

   „Používáte-li naše služby jménem některého subjektu státní správy, pak tento subjekt přijímá tyto podmínky. Výhradně v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nařízeními nebo výsadami a imunitami zbavuje tento subjekt společnost Google a spřízněné subjekty, vedoucí pracovníky, zástupce a zaměstnance odpovědnosti a poskytne odškodnění v případě nároku, jednání nebo řízení vyplývajícího z používání služeb nebo porušení těchto smluvních podmínek, případně v jejich souvislosti, včetně odpovědnosti nebo nákladů vyplývajících z nároků, ztrát, poškození, soudních rozhodnutí, nákladů na soudní spory a právních poplatků.“

  2. Rozhodné právo.

   1. Část všeobecných podmínek týkající se rozhodného práva a příslušného soudu se nevztahuje na městské či státní správní subjekty ve Spojených státech amerických a Evropské unii.

   2. V případě subjektů federální vlády Spojených států amerických je část všeobecných podmínek týkající se rozhodného práva a příslušného soudu v plném rozsahu nahrazena následujícím ustanovením:

    „Tato smlouva se řídí, je vykládána a vymáhána v souladu se zákony Spojených států amerických bez ustanovení o kolizi právních norem. Výhradně v rozsahu povoleném federálními zákony: (a) V případě, že příslušný federální zákon neexistuje, se uplatní zákony státu Kalifornie (s výjimkou pravidel o kolizi právních norem platných ve státě Kalifornie) a (b) případné spory vzniklé v důsledku této smlouvy či služeb nebo s nimi související budou řešeny výhradně federálními soudy v okrese Santa Clara v Kalifornii (USA) a obě strany souhlasí s tím, že se osobně podřídí jurisdikci těchto soudů.“

  3. Omezená práva vlády Spojených států amerických. Pokud jsou Mapy Google a Google Earth využívány federální vládou USA či jejím jménem, případně k nim je takto získáván přístup, podléhá takové použití smluvním podmínkám uvedeným v oddílu „Omezená práva vlády Spojených států amerických“ v právních doložkách.