Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth

Laatst aangepast: 1 maart 2012

Door de Google Earth-software te downloaden, te installeren of te gebruiken, de Google Maps-service te openen of te gebruiken (gezamenlijk de 'Producten' of 'Services' genoemd), of beschikbare inhoud in de Producten te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door het volgende: (1) de Servicevoorwaarden van Google (de 'Universele voorwaarden'); (2) de voorwaarden op onze pagina Juridische kennisgevingen (de 'Juridische kennisgevingen'); en (3) de aanvullende voorwaarden en bepalingen die hieronder worden uiteengezet (de 'Aanvullende voorwaarden'). Voordat u doorgaat, moet u deze drie documenten doorlezen, omdat deze gezamenlijk een bindende overeenkomst tussen u en Google vormen met betrekking tot uw gebruik van de Producten. Gezamenlijk worden de Universele voorwaarden, de Juridische kennisgevingen en de Aanvullende voorwaarden de 'Voorwaarden' genoemd.

Als voorwaarde voor het downloaden, openen of gebruiken van de Producten gaat u ook akkoord met het Privacybeleid van Google.

1. Gebruik van de Producten. Google verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Google Maps-service te openen, de Google Earth-software en -service te downloaden en te gebruiken, en de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) te openen in de Producten en in overeenstemming met de Voorwaarden.

2. Beperkingen op het gebruik. Tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Google (of, indien van toepassing, van de provider van bepaalde Inhoud) heeft ontvangen, mag u het volgende niet doen: (a) de Inhoud of een deel daarvan kopiëren, vertalen of aanpassen of hiervan afgeleide werken maken; (b) de Producten of Inhoud herdistribueren, in sublicentie geven, verhuren, publiceren, verkopen, toewijzen, leasen, marketen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden; (c) de broncode van de Service of een deel daarvan reverse-engineeren, decompileren of anderszins proberen te achterhalen, tenzij dit expliciet is toegestaan of vereist door de van toepassing zijnde wetgeving; (d) de Producten gebruiken op een manier waarmee u of een andere persoon toegang krijgt tot massadownloads of bulkfeeds van enige Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot numerieke breedtegraad- of lengtegraadcoördinaten, beeldmateriaal en zichtbare kaartgegevens; (e) waarschuwingen of links die worden weergegeven in de Producten of de Inhoud, verwijderen, onleesbaar maken of op andere wijze aanpassen; (f) de Service of Inhoud gebruiken met producten, systemen of applicaties voor of in verband met (i) realtime navigatie of routebegeleiding, inclusief maar niet beperkt tot turn-by-turn routebegeleiding die wordt gesynchroniseerd met de positie van een sensorapparaat van de gebruiker; of (ii) systemen of functies voor automatische of autonome controle van het gedrag van voertuigen; of (g) de Producten gebruiken om een database van informatie over plaatsen of andere lokale vermeldingen te maken.

3. Gepast gedrag; naleving van de wet en het beleid van Google. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag en inhoud en eventuele gevolgen daarvan in verband met uw gebruik van de Producten. U gaat ermee akkoord de Producten uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die correct zijn en in overeenstemming met de Voorwaarden en eventuele van toepassing zijnde beleidsregels of richtlijnen die Google beschikbaar kan maken. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u de Producten of de Inhoud gebruikt, u niet: (a) anderen in diskrediet zult brengen, zult misbruiken, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen zult schenden; (b) ongepaste, lasterlijke, obscene of onwettige inhoud zult uploaden, posten, e-mailen of anderszins beschikbaar zult maken; (c) inhoud zult uploaden, publiceren, per e-mail verzenden of anderszins verspreiden waardoor inbreuk gemaakt wordt op octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van derden, behalve als u de eigenaar van de rechten bent of als u toestemming van de eigenaar of een andere juridische rechtvaardiging heeft om dergelijke inhoud te gebruiken; (d) berichten zult uploaden, posten, per e-mail verzenden, overdragen of anderszins beschikbaar maken die piramidespelen, kettingbrieven of storende commerciële berichten of advertenties bevorderen; (e) andere inhoud, berichten en boodschappen zult uploaden, posten, per e-mail verzenden, overdragen of anderszins beschikbaar maken die verboden zijn volgens de van toepassing zijnde wetgeving, de Voorwaarden of eventuele van toepassing zijnde beleidsregels of richtlijnen van het Product; (f) bestanden zult downloaden die zijn gepubliceerd door anderen en waarvan u weet of redelijkerwijs zou kunnen weten dat deze niet legaal op een dergelijke manier kunnen worden gedistribueerd; (g) zich zult uitgeven als een andere persoon of entiteit, of auteursrechtverwijzingen, juridische of andere eigendomsbewijzen of eigendomsaanduidingen of labels betreffende de oorsprong of bron van software of andere materialen zult vervalsen of verwijderen; (h) andere gebruikers zult beperken of hinderen bij hun gebruik van de Producten of Google-services; (i) robots of spiders zult gebruiken, of applicaties om sites te doorzoeken of hieruit gegevens op te halen, of andere instrumenten om delen van de Google-services of Inhoud op te halen of te indexeren of informatie over gebruikers te verzamelen voor ongeautoriseerde doeleinden; (j) inhoud zult indienen waarin ten onrechte wordt vermeld of geïmpliceerd dat dergelijke inhoud wordt ondersteund of goedgekeurd door Google; (k) via een geautomatiseerd systeem of onder valse of frauduleuze voorwendselen gebruikersaccounts zult maken; (l) illegale activiteiten zult promoten of hiervoor instructies zult leveren; (m) fysiek letsel zult promoten jegens een groep of individu; of (n) virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of ander materiaal met een destructief karakter zult overdragen.

4. Inhoud in de Producten. Met Google Maps en Google Earth kunt u een grote verscheidenheid aan inhoud openen en weergeven, inclusief maar niet beperkt tot fotografisch beeldmateriaal, kaart- en terreingegevens, bedrijfsvermeldingen, recensies, verkeer en andere gerelateerde gegevens die worden geleverd door Google, zijn licentiegevers en zijn gebruikers (de 'Inhoud'). Daarnaast kunt u ervoor kiezen andere inhoud van derden te openen die beschikbaar wordt gemaakt in de Producten via Google-services zoals Google Gadgets. U begrijpt en gaat akkoord met het volgende: (a) kaartgegevens, verkeer, routebeschrijvingen en gerelateerde Inhoud worden uitsluitend geleverd voor planningsdoeleinden. Het kan voorkomen dat weersomstandigheden, bouwprojecten, afsluitingen of andere gebeurtenissen ervoor zorgen dat de wegcondities of routebeschrijvingen afwijken van de kaartresultaten. U moet uw eigen gezonde verstand gebruiken wanneer u deze Inhoud gebruikt. (b) Bepaalde Inhoud wordt geleverd onder licentie van derden, inclusief maar niet beperkt tot TomTom Global Content BV ('TomTom') en is onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie gegeven zijn aan TomTom en/of dergelijke derden. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ongeoorloofd kopiëren of openbaar maken van deze Inhoud. Uw gebruik van Inhoud van TomTom, inclusief maar niet beperkt tot afdrukken of gebruik in marketing- of promotiemateriaal, is onderworpen aan aanvullende beperkingen die op de pagina Juridische kennisgevingen worden weergegeven.

5. Aanvullende voorwaarden voor Google Earth. De Google Earth-software is onderworpen aan Amerikaanse exportcontroles. Door de Google Earth-software te gebruiken, gaat u ermee akkoord de software uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die legaal en correct zijn en in overeenstemming met deze Voorwaarden. In het bijzonder gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake exporteren en opnieuw exporteren, inclusief de Export Administration Regulations ('EAR') die worden beheerd door het Amerikaanse Ministerie van handel, en economische en handelssancties die worden beheerd door de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van financiën.

6. GARANTIEDISCLAIMER EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID. (a) GOOGLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TOMTOM EN ZIJN LEVERANCIERS) DOEN GEEN UITSPRAKEN EN GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INHOUD OF DE PRODUCTEN. (b) ONDERHEVIG AAN DE SECTIE 'ONZE GARANTIES EN DISCLAIMERS' VAN DE UNIVERSELE VOORWAARDEN VAN GOOGLE WIJZEN GOOGLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TOMTOM EN ZIJN LEVERANCIERS) ALLE GARANTIES VAN DE HAND IN VERBAND MET DE INHOUD EN DE PRODUCTEN EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE INHOUD OF DE PRODUCTEN.

7. Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid. Als de Producten worden gebruikt of geopend door of namens de Amerikaanse overheid, is dergelijk gebruik onderworpen aan aanvullende voorwaarden die worden weergegeven in het gedeelte over eindgebruikers bij de overheid van onze pagina Juridische kennisgevingen.