සබැඳි, නොබැඳි, යනෙන අතර

නිවසේ සිටියත්, කාර්යාලයේ සිටියත්, වෙනත් අතරමගක සිටියත්—ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් අදහස් හුවමාරු කරන්න, ඔබට එය අවශ්‍ය විටක.

ඔබ වෙනුවෙන්ම, පෞද්ගලීකරණය කර තිබේ

Google ආදාන මෙවලම් ඔබේ නිවැරදි කිරීම් මතක තබා ගෙන නව හෝ සුලබ නොවන වචන සහ නම් සඳහා ගැලපුම් ශබ්දකෝෂයක් පවත්වා ගනියි.

ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ටයිප් කරන්න

ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් සහ රටාවෙන් ඔබේ පණිවුඩය ලබා ගන්න. භාෂා 80ක් අතර සහ යෙදවුම් ක්‍රම අතර මාරු වීම ටයිප් කරන තරම්ම පහසුය.