మద్దతు ఉన్న భాషలు

భాష ఇన్‌పుట్ పద్ధతి లిప్యంతరీకరణ వర్చువల్ కీబోర్డ్ చేతివ్రాత
అమ్హారిక్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ ఇథియోపిక్
అరబిక్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ అరబిక్
అల్బేనియన్ కీబోర్డ్ అల్బేనియన్ చేతివ్రాత
ఆంగ్లం కీబోర్డ్ ఆంగ్లం
కీబోర్డ్ ఆంగ్లం డ్వొరాక్
చేతివ్రాత
ఆఫ్రికాన్స్ చేతివ్రాత
ఆర్మేనియన్ కీబోర్డ్ ఆర్మేనియన్ తూర్పు
కీబోర్డ్ ఆర్మేనియన్ పశ్చిమం
ఇండోనేషియన్ చేతివ్రాత
ఇటాలియన్ లాటిన్ IME కీబోర్డ్ ఇటాలియన్ చేతివ్రాత
ఇడ్డిష్ కీబోర్డ్ ఇడ్డిష్
ఉక్రేనియన్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ ఉక్రేనియన్ 101 చేతివ్రాత
ఉజ్బెక్ కీబోర్డ్ ఉజ్బెక్ లాటిన్
కీబోర్డ్ ఉజ్బెక్ ఫొనెటిక్
కీబోర్డ్ ఉజ్బెక్ సిరిల్లిక్ టైప్‌రైటర్
ఉయ్ఘుర్ కీబోర్డ్ ఉయ్ఘుర్
ఉర్దూ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ ఉర్దూ
ఎస్టోనియన్ కీబోర్డ్ ఎస్టోనియన్ చేతివ్రాత
ఐరిష్ చేతివ్రాత
ఐస్‌లాండిక్ కీబోర్డ్ ఐస్‌లాండిక్ చేతివ్రాత
ఒరియా లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ ఒరియా ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ ఒరియా ఫొనెటిక్
కజఖ్ కీబోర్డ్ కజఖ్
కన్నడ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ కన్నడ ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ కన్నడ ఫొనెటిక్
కిర్గిజ్ కీబోర్డ్ కిర్గిజ్
కేటలాన్ కీబోర్డ్ కేటలాన్ చేతివ్రాత
కొరియన్ కీబోర్డ్ కొరియన్ చేతివ్రాత
క్రొయేషియన్ కీబోర్డ్ క్రొయేషియన్ చేతివ్రాత
ఖ్మేర్ కీబోర్డ్ ఖ్మీర్
గుజరాతీ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ గుజరాతీ ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ గుజరాతీ ఫొనెటిక్
గెలిషియన్ కీబోర్డ్ గాలిసియన్ చేతివ్రాత
గ్రీక్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ గ్రీక్ చేతివ్రాత
చిరోకీ కీబోర్డ్ చిరోకి
కీబోర్డ్ చిరోకి ఫొనెటిక్
చెక్ కీబోర్డ్ చెక్
కీబోర్డ్ చెక్ క్వెర్టీ
చేతివ్రాత
చైనీస్ (సరళీకృతం) పిన్యిన్ IME
ఉబి IME
చేతివ్రాత
చైనీస్ (సాంప్రదాయకమైనది) పిన్యిన్ IME
జుయిన్ IME
కాంగ్జీ IME
కాంటోనీస్ IME
చేతివ్రాత
జపనీస్ IME చేతివ్రాత
జర్మన్ లాటిన్ IME కీబోర్డ్ జర్మన్ చేతివ్రాత
జార్జియన్ కీబోర్డ్ జార్జియన్ క్వెర్టీ
కీబోర్డ్ జార్జియన్ టైప్‌రైటర్
జోంగ్ఖా కీబోర్డ్ జోంగ్ఖా
టర్కిష్ కీబోర్డ్ టర్కిష్ F
కీబోర్డ్ టర్కిష్ Q
చేతివ్రాత
టైగ్రిన్యా లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ ఇథియోపిక్
డచ్ లాటిన్ IME కీబోర్డ్ డచ్ చేతివ్రాత
డారి పర్షియన్ కీబోర్డ్ పర్షియన్
కీబోర్డ్ డారి
డేనిష్ కీబోర్డ్ డేనిష్ చేతివ్రాత
తమిళం లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ తమిళం ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ తమిళం ఫొనెటిక్
తాతర్ కీబోర్డ్ తాతర్
తెలుగు లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ తెలుగు ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ తెలుగు ఫొనెటిక్
థాయ్ కీబోర్డ్ థాయ్ చేతివ్రాత
నార్వేజియన్ కీబోర్డ్ నార్వేజియన్ చేతివ్రాత
నేపాలీ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ దేవనాగరీ ఫొనెటిక్
పంజాబీ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ గుర్ముఖి ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ గుర్ముఖి ఫొనెటిక్
పర్షియన్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ పర్షియన్
కీబోర్డ్ డారి
పాష్టో కీబోర్డ్ పాష్టో
పోర్చుగీస్ (పోర్చుగల్) లాటిన్ IME కీబోర్డ్ పోర్చుగీస్ చేతివ్రాత
పోర్చుగీస్ (బ్రెజిల్) లాటిన్ IME కీబోర్డ్ బ్రెజీలియన్ పోర్చుగీస్ చేతివ్రాత
పోలిష్ కీబోర్డ్ పోలిష్ చేతివ్రాత
ఫిన్నిష్ కీబోర్డ్ ఫిన్నిష్ చేతివ్రాత
ఫిలిప్పినో చేతివ్రాత
ఫ్రెంచ్ లాటిన్ IME కీబోర్డ్ ఫ్రెంచ్ చేతివ్రాత
బర్మీస్ కీబోర్డ్ మయన్మార్
బల్గేరియన్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ బల్గేరియన్
కీబోర్డ్ బల్గేరియన్ ఫొనెటిక్
చేతివ్రాత
బాస్క్ కీబోర్డ్ బాస్క్ చేతివ్రాత
బెంగాలీ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ బెంగాలీ ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ బెంగాలీ ఫొనెటిక్
బెలారుషియన్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ బెలారుషియన్ చేతివ్రాత
బోస్నియన్ కీబోర్డ్ బోస్నియన్
మంగోలియన్ కీబోర్డ్ మంగోలియన్ సిరిల్లిక్
మరాఠీ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ దేవనాగరీ ఫొనెటిక్
మలయాళం లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ మలయాళం ఇన్‌స్క్రిప్ట్
కీబోర్డ్ మలయాళం ఫొనెటిక్
మలై చేతివ్రాత
మాల్టీస్ కీబోర్డ్ మాల్టీస్
మాసిడోనియన్ కీబోర్డ్ మాసిడోనియన్ చేతివ్రాత
రష్యన్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ రష్యన్ చేతివ్రాత
రొమేనియన్ కీబోర్డ్ రొమేనియన్
కీబోర్డ్ రొమేనియన్ Sr13392 ప్రాథమికం
కీబోర్డ్ రొమేనియన్ Sr13392 ద్వితీయం
చేతివ్రాత
రోమానీ కీబోర్డ్ రోమానీ
లాటిన్ చేతివ్రాత
లాట్వియన్ కీబోర్డ్ లాట్వియాన్ చేతివ్రాత
లావొ కీబోర్డ్ లావో
లిథువేనియన్ కీబోర్డ్ లిథువేనియన్ చేతివ్రాత
వియత్నామీస్ IME కీబోర్డ్ వియత్నామీస్ టెలెక్స్
కీబోర్డ్ వియత్నామీస్ Tcvn
కీబోర్డ్ వియత్నామీస్ విక్ర్
చేతివ్రాత
వెల్ష్ చేతివ్రాత
సంస్కృతం లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ సంస్కృతం ఫొనెటిక్
సింహళ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ సింహళ
సెర్బియన్ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ సెర్బియన్ సిరిల్లిక్
కీబోర్డ్ సెర్బియన్ లాటిన్
చేతివ్రాత
స్పానిష్ లాటిన్ IME కీబోర్డ్ స్పానిష్ చేతివ్రాత
స్లోవక్ కీబోర్డ్ స్లోవక్
కీబోర్డ్ స్లోవక్ Qwerty
చేతివ్రాత
స్లోవేనియన్ కీబోర్డ్ స్లోవేనియన్ చేతివ్రాత
స్వాహిలి కీబోర్డ్ స్వాహిలి చేతివ్రాత
స్వీడిష్ కీబోర్డ్ స్వీడిష్ చేతివ్రాత
హంగేరియన్ కీబోర్డ్ హంగేరియన్ 101 చేతివ్రాత
హిందీ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ హిందీ
కీబోర్డ్ దేవనాగరీ ఫొనెటిక్
చేతివ్రాత
హిబ్రూ లిప్యంతరీకరణ కీబోర్డ్ హిబ్రూ
హైటియన్ చేతివ్రాత