ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Maps/Google Earth

แก้ไขล่าสุด: 31 มกราคม 2018

ขอขอบคุณที่ใช้ Google Maps และ Google Earth ("Google Maps/Google Earth")

Google Maps และ Google Earth ช่วยให้คุณสามารถดูและใช้เนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูลแผนที่และภูมิประเทศ ภาพ รายชื่อธุรกิจ การจราจร ความเห็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ให้บริการโดย Google ผู้อนุญาต และผู้ใช้ ("เนื้อหา")

การเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้ Google Maps/Google Earth แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ("ข้อกำหนดทั่วไป")
 2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้บริการของ Google Maps/Google Earth (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Maps/Earth")
 3. ประกาศทางกฎหมายสำหรับ Google Maps/Google Earth ("ประกาศทางกฎหมาย") และ
 4. นโยบายส่วนบุคคลของ Google ("นโยบายส่วนบุคคล")

โปรดอ่านเอกสารแต่ละฉบับจาก 4 ฉบับนี้อย่างรอบคอบ เริ่มต้นด้วยข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดทั่วไปแสดงข้อมูล เช่น สิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่คุณอัปโหลด และความรับผิดชอบของคุณเมื่อใช้เนื้อหาของ Google หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือเมื่อใช้ Google Maps/Google Earth ในขณะขับรถ

ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Maps/Earth ประกาศทางกฎหมาย และนโยบายส่วนบุคคลรวมเรียกว่า "ข้อตกลง" ข้อตกลงจะมีผลผูกพันระหว่างคุณและ Google เกี่ยวกับการใช้ Google Maps/Google Earth

 1. ใบอนุญาต ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลง Google ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงบริการ Google Maps/Google Earth รวมถึงคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  1. ดูและอธิบายแผนที่

  2. สร้างไฟล์ KML และเลเยอร์แผนที่

  3. แสดงเนื้อหาต่อสาธารณะพร้อมด้วยการแสดงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องทางออนไลน์ ในวิดีโอ และในสิ่งพิมพ์ และ

  4. ทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมายตามที่อธิบายไว้ในหน้าสิทธิ์การใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View

 2. การปฏิบัติที่ไม่อนุญาต เมื่อใช้ Google Maps/Google Earth คุณไม่สามารถ (หรือไม่อนุญาตการกระทำดังกล่าวในนามของคุณ) ทำสิ่งต่อไปนี้

  1. แจกจ่ายหรือจำหน่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของ Google Maps/Google Earth หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่จาก Google Maps/Google Earth (เว้นแต่คุณใช้ Google Maps/Google Earth API ตามข้อกำหนดในการให้บริการ)

  2. คัดลอกเนื้อหา (เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกโดยหน้าสิทธิ์การใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ รวมถึง "การใช้งานที่เหมาะสม")

  3. ดาวน์โหลดเนื้อหาจำนวนมากหรือสร้างฟีดเนื้อหาจำนวนมาก (หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว)

  4. ใช้ Google Maps/Google Earth เพื่อสร้างหรือเพิ่มชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่ (รวมถึงชุดข้อมูลการทำแผนที่หรือการนำทาง ฐานข้อมูลรายชื่อธุรกิจ รายชื่ออีเมล หรือรายชื่อการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์) เพื่อใช้ในบริการซึ่งมีการใช้แทน หรือคล้ายกันอย่างมากกับบริการของ Google Maps/Google Earth

  5. ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ Google Maps/Google Earth กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น หรือในการเชื่อมต่อกับการนำทางแบบเรียลไทม์หรือการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ ยกเว้นการใช้ผ่านคุณลักษณะที่ Google ให้บริการโดยเฉพาะ เช่น Android Auto หรือ "ส่งไปที่รถยนต์"

  6. ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามที่จะดึงซอร์สโค้ดจาก Google Maps/Google Earth หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่ข้อจำกัดนี้มีการห้ามในกฎหมายที่บังคับใช้อย่างชัดเจน

  7. ลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หรือลิงก์หรือประกาศข้อกำหนดดังกล่าว หรือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือ

  8. ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น (รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น)

 3. เงื่อนไขตามที่เป็นจริง การเสี่ยงภัยเอง เมื่อคุณใช้ข้อมูลแผนที่ การจราจร เส้นทาง และเนื้อหาอื่นๆ ของ Google Maps/Google Earth คุณอาจพบว่าเงื่อนไขตามที่เป็นจริงแตกต่างจากผลลัพธ์และเนื้อหาของแผนที่ โปรดทำการตัดสินใจด้วยตนเองและใช้งานภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานและผลที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

 4. เนื้อหาของคุณใน Google Maps/Google Earth เนื้อหาที่คุณอัปโหลด ส่ง จัดเก็บ หรือได้รับผ่าน Google Maps/Google Earth อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทั่วไปของ Google รวมถึงใบอนุญาตในส่วน "เนื้อหาของคุณในบริการของเรา" อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่ยังคงจำกัดต่ออุปกรณ์ของคุณเพียงผู้เดียว (เช่น ไฟล์ KML ที่จัดเก็บในเครื่อง) จะไม่ได้รับการอัปโหลดหรือส่งไปยัง Google และไม่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตนั้น)

 5. ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หากคุณกำลังใช้บริการของเราในนามหน่วยงานของรัฐ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผล

  1. การใช้บริการของเราในหน่วยงานของรัฐ ส่วนข้อกำหนดทั่วไปหัวข้อ "การใช้บริการของเราในธุรกิจ" จะถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้

   "หากคุณกำลังใช้บริการของเราในนามของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานดังกล่าวต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เฉพาะในส่วนที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ หรือเอกสิทธิ์และความคุ้มกันพิเศษ หน่วยงานนั้นจะให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Google และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงาน จากการอ้างสิทธิ์ การดำเนินคดี หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ ความสูญเสีย ความเสียหาย การตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย"

  2. กฎหมายที่บังคับใช้

   1. สำหรับหน่วยงานรัฐของเมืองหรือรัฐในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่วนข้อกำหนดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และสถานที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะไม่มีผล

   2. สำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ส่วนข้อกำหนดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และสถานที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้

    "ข้อตกลงนี้จะอยู่ในบังคับและตีความและบังคับใช้โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงการขัดต่อหลักกฎหมายอื่นๆ เฉพาะในกรณีที่อนุญาตโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง: (A) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่รวมถึงความขัดแย้งของข้อบังคับในกฎหมายของแคลิฟอร์เนีย) จะใช้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ และ (B) ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการจะมีการดำเนินคดีในศาลรัฐบาลกลางของเขตซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย และทุกฝ่ายต้องยอมรับอำนาจการตัดสินของศาลดังกล่าว"

  3. สิทธิ์อันจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การเข้าถึงหรือการใช้งาน Google Maps/Google Earth ทั้งหมดโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาต้องอยู่ภายใต้ส่วน "สิทธิ์อันจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา" ในประกาศทางกฎหมาย

 6. ผู้ใช้รุ่น Enterprise หากคุณยอมรับข้อตกลงของ Google Maps API รุ่น Enterprise ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ Google Maps ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้

  1. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลของยุโรป คุณและ Google ยอมรับข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลตัวควบคุม-ตัวควบคุมของ Google Maps ใน https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. ข้อกำหนดในการให้บริการแบบ Pass-Through ภายในไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 คุณจะต้องระบุอย่างชัดเจนในข้อตกลงในการให้บริการของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์ของคุณว่า ผู้ใช้ผูกพันตามข้อตกลงเพิ่มเติมในการให้บริการของ Google Maps/Google Earth (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google) และจะต้องแสดงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อตกลงทั้ง 2 ประการดังกล่าว เว้นแต่ว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณจะมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Maps/Earth เหล่านี้อยู่แล้วเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณแสดงข้อมูล Google Maps