ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้บริการของ Google แผนที่/Earth

แก้ไขล่าสุด: 1 มีนาคม 2012

การดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ Google Earth การเข้าถึงหรือใช้บริการ Google แผนที่ (เรียกรวมกันว่า "ผลิตภัณฑ์" หรือ "บริการ") หรือการเข้าถึงหรือการใช้เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ หมายความว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามสิ่งต่อไปนี้: (1) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ("ข้อกำหนดทั่วไป") (2) ข้อกำหนดที่พบในหน้าประกาศทางกฎหมาย ("ประกาศทางกฎหมาย") และ (3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ด้านล่าง ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป คุณควรอ่านเอกสารทั้งสามฉบับเหล่านี้ก่อน เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับ Google เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดทั่วไป ประกาศทางกฎหมาย และข้อกำหนดเพิ่มเติมเรียกว่ารวมกันว่า "ข้อกำหนด"

เป็นเงื่อนไขของการดาวน์โหลด การเข้าถึง หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ คุณยังยอมรับข้อกำหนดในนโยบายส่วนบุคคลของ Google

1. การใช้ผลิตภัณฑ์ Google ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่เฉพาะตัว ไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงบริการ Google แผนที่ ดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ Google Earth และเข้าถึงเนื้อหา (ตามนิยามด้านล่าง) ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

2. ข้อจำกัดในการใช้งาน นอกจากคุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Google (หรือจากผู้ให้บริการของเนื้อหานั้นเป็นพิเศษ หากจำเป็น) คุณต้องไม่: (ก) ทำสำเนา แปล แก้ไข หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา (ข) แจกจ่าย ให้อนุญาตต่อ ให้เช่า เผยแพร่ ขาย มอบหมาย ให้เช่าซื้อ วางตลาด ถ่ายโอน หรือทำให้บุคคลที่สามสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาได้ (ค) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือพยายามถอดรหัสที่มาของการให้บริการหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด นอกจากจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง หรือตามที่กฎหมายกำหนด (ง) ใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่จะช่วยให้คุณหรือคนอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดหรือดึงเนื้อหาจำนวนมาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พิกัดตัวเลขละติจูดหรือลองจิจูด ภาพ และข้อมูลแผนที่ที่ปรากฏ (จ) ลบ ปิดบัง หรือทำสิ่งใดเพื่อเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนหรือลิงก์ที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหา หรือ (ฉ) ใช้บริการหรือเนื้อหาร่วมกับผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือแอปพลิเคชันสำหรับหรือมีการเชื่อมต่อกับ (i) ระบบนำทางตามเวลาจริงหรือระบบแนะนำเส้นทาง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ระบบแนะนำเส้นทางทีละขั้นตอนที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกับตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้เซ็นเซอร์ของผู้ใช้หรือ (ii) ระบบหรือฟังก์ชั่นสำหรับการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติหรือแบบอิสระ (ช) ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างฐานข้อมูลของสถ​​านที่หรือข้อมูลรายการท้องถิ่นอื่นๆ

3. ปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและนโยบายของ Google คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและเนื้อหาของคุณเองในขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ และผลรับผิดชอบต่อผลใดๆ ขอพฤติกรรมและเนื้อหาดังกล่าว คุณยินยอมที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ Google เพื่อเป็นการยกตัวอย่าง แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้ คุณตกลงว่าในขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหา คุณจะไม่: (ก) หมิ่นประมาท ใช้ในทางที่ผิด ก่อกวน คุกคาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในการเผยแพร่) ของบุคคลอื่น (ข) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค) อัปโหลด โพสต์ ส่ง หรือทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ หรือมีเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ ในการใช้เนื้อหาดังกล่าว (ง) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อความที่ส่งเสริมแชร์ลูกโซ่ จดหมายลูกโซ่หรือข้อความหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ที่มีลักษณะก่อกวน (จ) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงเนื้อหา ข้อความ หรือการสื่อสารต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนด หรือนโยบายผลิตภัณฑ์หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ฉ) ดาวน์โหลดไฟล์ที่โพสต์โดยบุคคลอื่น ซึ่งคุณรู้ หรือมีเหตุผลที่ควรรู้ว่าไม่สามารถแจกจ่ายในลักษณะดังกล่าวได้ตามกฎหมาย (ช) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือปลอมแปลงหรือลบคุณลักษณะของผู้เขียน หรือชื่อที่มีกรรมสิทธิ์ หรือป้ายกำกับแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารเนื้อหาอื่นๆ (ซ) จำกัด หรือขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้อื่นใช้และเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google (ฌ) ใช้แอปพลิเคชันหุ่นยนต์ แมงมุม การค้นหาเว็บไซต์/การเรียกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเรียกข้อมูลหรือจัดทำดัชนีส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือเนื้อหาใดๆ ของ Google หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ญ) ส่งเนื้อหาที่แสดงหรือบอกเป็นนัยอย่างผิด ๆ ว่าเ​​นื้อหาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย Google (ฎ) สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีอัตโนมัติ หรือเสแสร้งหรือหลอกลวง (ฏ) ส่งเสริมหรือให้ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ฐ) ส่งเสริมให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บทางกายภาพกับกลุ่มหรือบุคคลใด (ฑ) ส่งไวรัส หนอน ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน หรือสิ่งใดมีลักษณะเป็นการทำลาย

4. เนื้อหาในผลิตภัณฑ์ Google แผนที่และ Google Earth ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและดูเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ แผนที่ และข้อมูลภูมิประเทศ รายชื่อธุรกิจ ความเห็น การจราจร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ให้โดย Google ผู้อนุญาต และผู้ใช้ ("เนื้อหา") นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกดูเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ผ่านบริการของ Google อย่างเช่น Google แกดเจ็ต คุณเข้าใจและยอมรับสิ่งต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลแผนที่ การจราจร เส้นทางและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมีให้เพื่อการวางแผนเท่านั้น คุณอาจพบว่าสภาพภูมิอากาศ โครงการก่อสร้าง การปิดเส้นทาง หรือเหตุการณ์อื่นๆ อาจทำให้สภาพของถนนหรือเส้นทางนั้นแตกต่างไปจากผลการค้นหาในแผนที่ คุณควรใช้วิจารณญาณในการใช้งานเนื้อหานี้ (ข) เนื้อหาบางอย่างให้บริการภายใต้ใบอนุญาตจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง TomTom Global Content BV ("TomTom") และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ TomTom และ/หรือบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต คุณจะต้องรับผิดต่อการคัดลอกหรือการเปิดเผยเนื้อหานี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานเนื้อหาของ TomTom ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการพิมพ์ หรือการนำไปใช้ในงานด้านการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์นั้นต้องเป็นไปตามข้อจำกัดเพิ่มเติมดังที่ปรากฏใน{2}หน้าประกาศทางกฎหมาย{/2}

5. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ Google Earth ซอฟต์แวร์ Google Earth อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ Google Earth ถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมการส่งออกและการส่งออกต่อทั้งหมดที่บังคับใช้ รวมถึงกฎระเบียบบริหารการส่งออก ("EAR") ที่ดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ และการค้าและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ดูแลโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง

6. ข้อจำกัดการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด (ก) Google และผู้อนุญาต (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง TOMTOM และซัพพลายเออร์) ไม่ได้แสดงหรือรับประกันเกี่ยวกับความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ (ข) Google และผู้อนุญาต (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง TOMTOM และซัพพลายเออร์) ไม่รับประกันความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ อันเกิดจากการใช้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ตามที่ระบุไว้ในส่วน "การรับประกันและข้อความจำกัดความรับผิดของเราในข้อกำหนดทั่วไปของ Google"

7. สิทธิ์อันจำกัดของรัฐบาลสหรัฐ ถ้ามีการใช้งานหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดยหรือในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การใช้งานนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ปรากฏภายใต้หัวข้อ "ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาล" ในหน้าประกาศทางกฎหมายของเรา