ኣብ መስመር፣ ካብ መስመር ወጻኢ፣ ኣብ ከይዲ

ኣብ ገዛ ኮነ፣ ኣብ ስራሕ ወይ ካኣ ኣብ ሞንጎኦም - ከትደልዮ እንተለኻ፣ በቲ ትደልዮ ቋንቋ ተራኸብ።

ንኣኻ ውልቃዊ ከምዝከውን ዝተገብረ፣ ብባዕልኻ

Google Input Tools ነቶም ዝአረኻዮም ዘኪሩ ነቶም ሓደሽቲ ወይ ዘይተለምዱ ቃላትን ኣስማትን ኣብ ንውልቃዊ ረብሓ ዝተዳለወ መዝገበ ቃላት የቀምጥ።

ብዝትደልዮ መንገዲ ጸሓፍ

መልእክቲኻ ብዝትደልዮ ቋንቋን ቅዲን ርኸብ። ኣብ ሞንጎ 80 ቋንቋታትን ኣታዊ ሜላታት ምቅይያር ከም ታይብ ምግባር ዘቀለለ እዩ።