Google Chính sách và nguyên tắc

Chính sách về quảng cáo và cuộc thi của Trang Google+

Bạn không thể chạy các cuộc thi, các trò cá cược người thắng ăn cả, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá hoặc các quảng cáo khác như vậy (“Quảng cáo”) một cách trực tiếp trên Trang Google+ của bạn. Bạn có thể hiển thị liên kết trên Trang Google+ của bạn tới một trang web riêng biệt nơi Quảng cáo được lưu trữ miễn là bạn (chứ không phải Google) tự chịu trách nhiệm về Quảng cáo đó cũng như việc tuân thủ tất cả các luật, điều lệ và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương trong khu vực pháp lý mà Quảng cáo của bạn được cung cấp hoặc quảng bá. Quảng cáo của bạn không được chạy hoặc tiến hành theo cách xung đột với Chính sách dành cho nút +1, Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản dịch vụ bổ sung của Trang Google+. Google có quyền xóa nội dung Quảng cáo của bạn khỏi Trang Google+ vì bất kỳ lý do gì.

Bạn tránh cho Google khỏi mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Quảng cáo của bạn và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến Google, công ty mẹ, chi nhánh, viên chức, giám đốc, nhân viên và các đại lý của Google, trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, mất mát, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc các khoản phí và nợ (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) nảy sinh từ: (i) việc sử dụng và truy cập vào Trang Google+ dành cho Quảng cáo của bạn; (ii) vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào của các chính sách này; (iii) bất kỳ vi phạm quyền của bên thứ ba nào trong Quảng cáo của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền sở hữu và quyền bảo mật; (iv) bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến hoặc nảy sinh từ Quảng cáo của bạn; hoặc (v) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Quảng cáo của bạn vi phạm luật, điều lệ hoặc quy định. Nghĩa vụ bảo vệ và đảm bảo bồi thường này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt dịch vụ, sau khi có thay đổi đối với các chính sách này cũng như đối với việc sử dụng Trang Google+ của bạn.