படிப்பதற்கு நன்றி.

நவம்பர் 1, 2016 அன்று முதல் Google காட்சிநேரங்களின் சேவை நிறுத்தப்பட்டது. இப்போது, நீங்கள் பார்க்க விரும்பும்தி ரைப்படத்தின் பெயரைத் தேடுவதன் மூலம், தேடல் முடிவுகள் பக்கத்தில் காட்சிநேரங்களை அறியலாம் அல்லது “திரைப்படங்கள்” என்ற வார்த்தையைத் தேடுவதன் மூலம், திரையரங்குகளில் திரையிடப்படும் படங்களை அறியலாம்.

உண்மையுள்ள,

Google காட்சிநேரங்கள் குழுவினர்