தேடல் படங்கள் வரைபடம் YouTube செய்திகள் Gmail இயக்ககம் கேலெண்டர்
உள்நுழைக

Ashburn, VA இல் காட்சிநேரங்கள்

இடத்தை மாற்று

› இன்று
நாளை
செவ்வாய்
புதன்
› எல்லா நேரமும்
காலை
மதியம்
மாலை
தாமதம்
› அரங்குகள்
திரைப்படங்கள்
› பட்டியல் காட்சியைக் காண்பி
வரைபடக் காட்சியைக் காண்பி

Alamo Drafthouse Cinema - One Loudoun

20575 East Hampton Plaza, Ashburn, VA - (571) 293-6808
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:05am  12:20  1:15  3:40  4:30  7:00  7:45  10:20pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  12:00  2:15  3:05  5:20  6:00  8:20  9:25  11:20pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:05am  1:30  5:05  8:35  10:55pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:35am  1:00  1:40  4:15  4:50  7:20  8:05  10:30  11:15pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:40am  1:25  4:00  6:40  9:00  11:45pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am
1மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:55am
1மணி 30நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R

Starplex Cinemas Loudoun Station Luxury

43751 Central Station Drive, Ashburn, VA - (703) 729-0681
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  12:00  1:50  4:00  4:45  7:10  7:40  10:00  10:30pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:05am  12:20  1:40  3:00  4:50  7:00  7:35  9:45  10:15pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  3:15  5:30  6:30  9:00  9:35pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  3:50  5:05  7:20  7:45  10:10  10:25pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:35am  2:05  2:40  4:20  5:00  6:50  9:30  9:50pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  7:30pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:35am  2:15pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:30pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:50  9:25pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:50am  6:55pm

Cobb Village 12 Leesburg

1600 Village Market Boulevard, Leesburg, VA - (571) 291-9462
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  12:30  1:55  3:40  4:50  7:00  7:45  9:55  10:40pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  12:00  1:35  2:40  4:15  5:20  7:10  8:00  9:50  10:40pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:15  1:50  3:30  5:05  7:05  8:20  10:20pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:25  4:10  7:20  10:05pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  1:15  2:30  3:35  5:00  5:55  7:30  8:15  9:50  10:35pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:50am  2:35  5:45  8:30pm
1மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:55am  4:55  10:00pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  2:00  4:20  6:45  9:05pm

Regal Dulles Town Center 10

21100 Dulles Town Circle, Dulles, VA - (844) 462-7342 ext. 4065
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  12:10  3:00  4:00  5:00  5:45  6:45  7:45  8:30  9:30  10:30  11:15pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  12:20  12:50  2:30  3:30  6:00  7:00  9:10  10:10pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  1:30  4:15  7:30pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  2:45  5:30  8:00  9:40  10:40pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:10am  1:00  3:45  4:45  6:15  7:15  8:45  11:10pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:30  3:15  6:30  9:20  10:20pm

Regal Fox Stadium 16 & IMAX

22875 Brambleton Plaza, Ashburn, VA - (844) 462-7342 ext. 4019
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:40  11:30am  12:20  1:50  2:50  3:30  4:50  5:30  6:10  6:40  8:00  8:40  9:20  11:10pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:50  11:25am  1:40  2:10  3:40  4:25  5:00  6:25  7:10  7:50  9:10  10:00  10:35pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30am  12:40  1:45  4:00  5:15  7:30  8:30  10:45pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:20  11:00am  1:15  2:00  5:05  7:15  8:10  11:05pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00  11:25am  12:30  1:55  3:10  4:30  5:50  7:00  8:20  9:30  11:00pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  2:20  5:10  7:40  10:20pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 34நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:05am  12:35  3:00pm
2மணி 17நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:55pm
1மணி 59நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  3:50  6:50  9:40pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:25am
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am  1:10  4:20  7:20  10:30pm

Regal Countryside Stadium 20

45980 Regal Plaza, Sterling, VA - (844) 462-7342 ext. 394
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:55  1:30  2:30  3:30  3:55  4:30  5:30  6:30  6:55  7:30  8:30  9:30pm
1மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 34நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:05  3:35  6:00  8:20pm
2மணி 17நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  4:00  7:05  10:10pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 59நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  4:20  7:15  10:00pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:35  4:05  6:35  9:00pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 52நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:10  4:15  7:10  9:50pm
2மணி 19நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 59நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13
1:00pm
1மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: G - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்

AMC Worldgate 9

13025 Worldgate Drive, Herndon, VA - (888) 262-4386
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:30  10:30am  12:30  1:30  3:30  4:30  6:30  7:30  9:30  10:30pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:45  10:45am  12:45  1:45  3:45  4:45  6:45  7:45  9:45  10:45pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  3:05  6:10  9:20pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:15  5:05  8:00pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:15  9:15pm
1மணி 33நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am  2:30  4:45  7:00pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:15am  1:00  4:05  7:15  10:05pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:45am  1:00  4:00  6:50  10:00pm

Bow Tie Reston Town Center 11 & BTX

11940 Market Street, Reston, VA - (703) 464-0816
2மணி 10நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00  11:30am  1:00  2:30  4:00  5:30  7:00  8:30  10:00pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:20am  1:20  4:20  7:20  10:10pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:10  11:50am  1:30  3:00  4:50  6:20  7:10  8:20  9:30  10:20pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:40am  1:40  3:10  4:40  6:10  7:40  9:10pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  10:30pm
1மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:30  6:30pm
1மணி 59நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am  12:50  3:50  6:50  9:50pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  2:00  4:30pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  2:50  6:00  8:50pm

Regal Fairfax Towne Center 10

4110 West Ox Road, Fairfax, VA - (844) 462-7342 ext. 670
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30  11:00am  12:30  1:30  2:00  3:30  4:00  4:30  5:00  6:30  7:00  7:30  8:00  9:30  10:00  10:25pm
1மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:50am  4:50  9:40pm
1மணி 34நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:10  4:45  7:20  10:05pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:40am  1:10pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:50am  1:50  4:40  7:40  10:20pm
1மணி 50நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30am  1:25  4:20  7:10  9:50pm
1மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: G - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 30நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:10am  1:40  4:10  6:50  9:10pm
Google முகப்பு - விளம்பர திட்டங்கள் - Google ஓர் அறிமுகம்

©2013 Google