தேடல் படங்கள் வரைபடம் YouTube செய்திகள் Gmail இயக்ககம் கேலெண்டர்
உள்நுழைக

Ashburn, VA இல் காட்சிநேரங்கள்

இடத்தை மாற்று

› இன்று
நாளை
புதன்
வியாழன்
› எல்லா நேரமும்
காலை
மதியம்
மாலை
தாமதம்
› அரங்குகள்
திரைப்படங்கள்
› பட்டியல் காட்சியைக் காண்பி
வரைபடக் காட்சியைக் காண்பி

Alamo Drafthouse Cinema - One Loudoun

20575 East Hampton Plaza, Ashburn, VA - (571) 293-6808
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:20am  1:35  2:45  4:15  6:45  9:15  11:45pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:25am  1:25  4:35  7:40  10:45pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:55am  12:30  3:10  5:45  8:25  11:05pm

Starplex Cinemas Loudoun Station Luxury

43751 Central Station Drive, Ashburn, VA - (703) 729-0681
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:50  11:40am  2:15  4:00  4:30  7:05  9:30pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:45  11:05am  1:30  2:00  4:15  4:45  6:55  7:40  9:35  10:25pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:25am  1:35  2:05  4:50  7:00  7:35  10:20pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:45am  2:30  5:15  8:00  10:45pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:55am  1:40  2:10  4:40  6:50  7:25  10:15pm
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:15  5:05  7:15  7:55  10:10  10:40pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  1:50  4:05  6:40  9:15pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  4:10  9:45pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:10am  4:15  9:40pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:45pm

Cobb Village 12 Leesburg

1600 Village Market Boulevard, Leesburg, VA - (571) 291-9462
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  2:30  4:50  7:10  9:30pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  1:55  4:40  7:30  10:05pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  1:40  4:35  7:20  10:00pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  1:50  4:45  7:40  10:30pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:00  4:30  7:00  9:35pm
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:10am  2:05  4:55  7:45  10:35pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  1:45  4:25pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:15  3:00  5:55  8:45pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:45  3:15  5:45  8:15  10:45pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  4:20pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  3:40  6:00  8:20  10:35pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:55  10:40pm
1மணி 51நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:05  2:45  5:20pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:25  10:15pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:05  9:40pm

Regal Dulles Town Center 10

21100 Dulles Town Circle, Dulles, VA - (844) 462-7342 ext. 4065
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:50  11:15am  12:30  1:30  3:15  4:15  6:00  7:00  8:45  10:45pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  12:00  1:45  2:45  4:30  5:30  7:15  8:15  10:00pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  2:15  5:00  7:45  9:00pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:45am  2:30  5:15  8:00  9:20pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:15  3:00  5:45  8:30pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:00  3:45  6:30  10:30pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15  4:00  6:45  9:30pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  2:00  4:45  7:30  10:15pm

Regal Fox Stadium 16 & IMAX

22875 Brambleton Plaza, Ashburn, VA - (844) 462-7342 ext. 4019
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30  11:20  11:40am  12:40  1:45  2:05  4:10  4:30  6:40  7:00  9:10  9:30pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:40am  12:00  1:40  2:40  4:40  5:20  7:20  8:00  10:05  10:40pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:45am  12:55  2:35  3:45  5:30  6:45  8:20  9:45pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:45  4:50  7:45  10:40pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:40  11:50am  1:20  2:30  4:20  7:10  7:50  9:50pm
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30am  1:30  4:30  7:30  10:30pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  1:00  2:00  3:40  4:40  6:30  7:25  9:10  10:05pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
5:10  10:45pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:05  4:05  7:05  10:05pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
3:20  5:50  8:30  11:00pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:35  4:35  7:35  10:35pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  1:50  4:45  7:40  10:40pm

Regal Countryside Stadium 20

45980 Regal Plaza, Sterling, VA - (844) 462-7342 ext. 394
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:30  5:20  8:10pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  4:10  4:30  7:00  9:50  10:20pm
1மணி 45நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:05  4:35  7:05  9:45pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:10  3:45  4:00  6:50  9:25  9:40pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:25  4:20  7:15  10:00pm
1மணி 48நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  4:15  7:25  10:15pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:55  3:40  6:25  9:10pm
1மணி 51நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15  4:05  6:55  9:35pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:35  7:20pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:40  4:25  7:10pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:55pm
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:10  4:50  7:30  10:10pm
2மணி 25நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:05  2:25  4:45  6:00  8:15  9:20pm
1மணி 47நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:00  3:35  6:20  8:55pm
2மணி 21நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:15  5:25  8:35pm
1மணி 44நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:55  4:55  7:45pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  6:35pm
2மணி 39நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:00  5:35  9:00pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:40  6:05  9:15pm
2மணி 50நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:55  4:40  8:25pm

AMC Worldgate 9

13025 Worldgate Drive, Herndon, VA - (888) 262-4386
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:45am  2:15  4:30  6:45  9:00pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  2:00  4:35  7:10  9:45pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:45  9:00pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  2:00  5:00  8:00  10:50pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  4:00  9:00pm
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  2:00  5:00  8:00  10:50pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  4:45pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am  3:30  6:15pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  6:30pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:45  7:15  10:15pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30am  12:45  3:00  5:15  7:30pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:45pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am  3:30pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:00  6:30  9:15pm

Bow Tie Reston Town Center 11 & BTX

11940 Market Street, Reston, VA - (703) 464-0816
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
5:30  6:50  8:10  9:30pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:00  10:00pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
5:20  8:20  9:40pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
8:00  10:20pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:20  8:40pm
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:40  10:20pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
6:30  9:20pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
6:40pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
6:00  10:20pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
7:10pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:10pm

Regal Fairfax Towne Center 10

4110 West Ox Road, Fairfax, VA - (844) 462-7342 ext. 670
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15  11:45am  1:40  2:10  4:00  4:30  6:40  7:00  9:20pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  12:00  2:00  2:50  4:50  5:30  7:30  8:10  10:10  10:50pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:30  5:20  6:00  8:20pm
2மணி 3நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  3:50  6:50  9:50pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:55am  1:30  4:20  7:10  9:45pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  12:20  1:50  3:10  4:40  7:40  9:00  10:00pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:15  2:40  5:00  7:20pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 55நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
9:10pm
Google முகப்பு - விளம்பர திட்டங்கள் - Google ஓர் அறிமுகம்

©2013 Google