தேடல் படங்கள் வரைபடம் YouTube செய்திகள் Gmail இயக்ககம் கேலெண்டர்
உள்நுழைக

Ashburn, VA இல் காட்சிநேரங்கள்

இடத்தை மாற்று

› இன்று
நாளை
புதன்
வியாழன்
› எல்லா நேரமும்
காலை
மதியம்
மாலை
தாமதம்
› அரங்குகள்
திரைப்படங்கள்
› பட்டியல் காட்சியைக் காண்பி
வரைபடக் காட்சியைக் காண்பி

Alamo Drafthouse Cinema - One Loudoun

20575 East Hampton Plaza, Ashburn, VA - (571) 293-6808
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:50am  1:45  4:20  7:50  11:00pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:55am  2:55  5:20  8:10  11:30pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:35am  1:50  4:40  7:15  11:15pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:35am  3:30  6:55  10:15pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:35am  2:10  4:50  8:35  11:35pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:50am  1:30  4:10  6:45  9:20pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  3:00  6:00  10:00pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:35am  5:35pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15  9:50pm
1மணி 30நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்

Starplex Cinemas Loudoun Station Luxury

43751 Central Station Drive, Ashburn, VA - (703) 729-0681
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:45am  2:55  6:25  9:35pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:05am  1:35  4:10  6:50  9:45pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  2:15  5:05  7:30  10:00pm
1மணி 37நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:25am  1:50  4:35  7:40  10:05pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:15  3:15  6:15  9:15pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:10am  2:00  4:40  7:10  9:50pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  1:25  4:15  7:20  9:55pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:15am  1:55  4:45  7:25  10:10pm
1மணி 48நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:55  7:35  10:15pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
6:45  9:40pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  2:10pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  1:45pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:30  8:20pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:35am  5:30pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:05pm

Cobb Village 12 Leesburg

1600 Village Market Boulevard, Leesburg, VA - (571) 291-9462
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:30  3:45  7:00pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  2:45  5:20  8:00pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  2:30  5:05  7:55pm
1மணி 37நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:45  3:10  5:30  7:50pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  1:00  2:25  4:00  5:20  7:10  8:15pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:55am  2:15  4:50  7:30pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:25  2:50  5:10  7:35pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  2:20  5:00  7:45pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:25  4:55  7:20pm
1மணி 45நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:50am
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:35  4:30  7:25pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  4:15pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்

Regal Dulles Town Center 10

21100 Dulles Town Circle, Dulles, VA - (844) 462-7342 ext. 4065
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:30  3:50  7:10  8:40  9:30pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  2:35  5:00  7:30  10:00pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  2:45  5:10  7:45  10:20pm
1மணி 37நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:20  3:00  5:40  8:00  10:30pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  2:20  4:20  5:20  7:20  8:20  9:00pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:00  4:00  7:00  9:45pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:40  6:40  10:10pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:55am  12:45  3:15  6:00pm
1மணி 45நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  3:30  6:20  10:25pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
3:40pm

Regal Fox Stadium 16 & IMAX

22875 Brambleton Plaza, Ashburn, VA - (844) 462-7342 ext. 4019
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:35  3:50  7:15  10:10pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  4:15  7:10  9:50pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:30  3:00  5:30  8:00  10:40pm
1மணி 37நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:40  3:10  5:40  8:10  10:40pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:25  1:20  3:30  4:30  6:40  7:30  9:45  10:25pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:20  2:50  5:20  7:50  10:35pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:10  2:40  5:10  7:40  10:40pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  3:40  6:50  9:40pm
1மணி 48நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:25  4:20  7:05  9:55pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:35  4:25  7:25  10:15pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:55am  2:15  4:35  7:00  9:20pm
1மணி 45நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 25நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  2:20  4:40pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15  4:00  6:45  9:30pm
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:50  4:45  7:45  10:30pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:10  4:20  7:20  10:20pm

Regal Countryside Stadium 20

45980 Regal Plaza, Sterling, VA - (844) 462-7342 ext. 394
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:25  3:50  6:30  9:05pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
5:30  8:00pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:10  4:00  6:50  9:35pm
1மணி 48நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15  3:55  6:45  9:25pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  3:20  5:50  8:30pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:30  5:00  7:30  10:05pm
1மணி 39நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:55  3:30  6:10  8:50pm
1மணி 25நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:00  3:15pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:00  7:25  10:00pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:40  7:10  9:40pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  7:15  10:10pm
1மணி 45நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:05  4:35  7:05  9:45pm
1மணி 49நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:05  3:40  6:25  9:10pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:20pm
1மணி 46நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:50pm
2மணி 28நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:20  5:55  9:20pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:25pm
2மணி 6நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:55  3:45  6:40  9:30pm
2மணி 39நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:25  6:00  9:20pm
2மணி 10நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  4:10  7:00  9:50pm
2மணி 43நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:45  5:10  9:00pm
2மணி 39நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:55  5:15  8:45pm
2மணி 28நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:10  5:40  8:55pm
2மணி 5நிமிடங்கள் - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:40  6:05  9:15pm

AMC Worldgate 9

13025 Worldgate Drive, Herndon, VA - (888) 262-4386
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:15  2:30  4:45  6:00  8:00  9:15pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:00  4:30  7:00  9:30pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:45  5:15  7:45  10:15pm
1மணி 37நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  4:00  6:30  9:00pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:30  4:30  7:30  10:30pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
2:15  4:45  7:15  9:45pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:45  4:15  6:45  9:15pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:00  4:00  7:00  10:00pm

Bow Tie Reston Town Center 11 & BTX

11940 Market Street, Reston, VA - (703) 464-0816
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:00  3:20  6:40  10:00pm
1மணி 43நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  2:20  5:00  7:40  10:20pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:20  2:40  5:20  8:00  10:30pm
2மணி 11நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  3:00  4:10  6:00  9:20  10:10pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  1:40  4:30  7:00  9:40pm
1மணி 36நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:50  3:30  6:30  9:10pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:00am  1:00  3:40  6:20  9:00pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:30  7:30pm
1மணி 25நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:30am
2மணி 2நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:40  4:00  7:10  10:30pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:10am  1:10  3:50pm
2மணி 4நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:20am  1:20  4:20  7:20  10:20pm

Regal Fairfax Towne Center 10

4110 West Ox Road, Fairfax, VA - (844) 462-7342 ext. 670
2மணி 27நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:35am  12:30  3:10  3:55  6:50  7:20  10:10  10:35pm
1மணி 37நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: R - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:50am  2:20  5:00  7:50  10:20pm
1மணி 56நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:00am  2:00  4:50  7:40  9:45  10:30pm
2மணி 0நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
12:40  3:40  6:40  9:40pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
1:20  7:05  10:00pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:20am  1:45  6:35  9:00pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:30am  2:10  4:40  7:30  10:05pm
1மணி 25நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
11:40am  1:55  4:20  7:10  9:30pm
1மணி 42நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
10:55am  1:40  4:25  7:00pm
1மணி 57நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG-13 - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:15pm
1மணி 31நிமிடங்கள் - பார்வை அனுமதி: PG - இணைய திரைப்பட தகவல்களம்
4:10pm
Google முகப்பு - விளம்பர திட்டங்கள் - Google ஓர் அறிமுகம்

©2013 Google