Redirecting you to http://en.wikipedia.org/wiki/Bio-MEMS#Bio-MEMS_as_Miniaturized_Biosensors