Redirecting you to http://internetsobor.org/rptcz/tcerkovnye-novosti/rptcz/mitropolit-agafangel-dokladnaia-zapiska-arkhiereiskomu-soboru