Redirecting you to http://www.cc.gatech.edu/~lingliu/papers/2015/IEEE-SC2015-GraphMap.pdf