Servicevilkår for Google Analytics

Disse servicevilkår for Google Analytics (denne "Aftale") indgås af Google LLC ("Google") og den part, der tilslutter sig denne Aftale ("Dig"). Din brug af standardversionen af Google Analytics ("Tjenesten") er underlagt vilkårene i denne Aftale.NÅR DU KLIKKER PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER", FULDFØRER TILMELDINGSPROCESSEN ELLER BRUGER TJENESTEN, BEKRÆFTER DU SAMTIDIG, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERET DENNE AFTALE OG ER BERETTIGET TIL AT HANDLE BINDENDE PÅ VEGNE AF EJEREN AF DENNE KONTO I FORHOLD TIL AFTALEN. Med henvisning til ovenstående indgår parterne aftale om følgende:

1. Definitioner

Ved "Konto" forstås faktureringskontoen for Tjenesten. Alle Profiler, der er linket til en enkelt Ejendom, får deres Hits optalt, inden debiteringen for Ejendommens brug af Tjenesten fastsættes.

"Fortrolige oplysninger" inkluderer alle ejede data og alle andre oplysninger, som afgives skriftligt af den ene part til den anden, og som er mærket "fortroligt" eller afgivet mundtligt og inden for fem hverdage er nedfældet skriftligt og mærket "fortroligt". Fortrolige oplysninger inkluderer derimod ikke oplysninger, som er eller bliver kendt af offentligheden, som allerede er i den modtagende parts besiddelse inden afgivelsen fra den anden part, eller som er uafhængigt frembragt af den modtagende part uden brug af Fortrolige oplysninger.

Ved "Kundedata" eller "Google Analytics-data" forstås de oplysninger, som Du indsamler, behandler eller gemmer vha. Tjenesten, og som vedrører de Besøgendes karakteristika og aktiviteter.

Ved "Dokumentation" forstås enhver medfølgende dokumentation, som stilles til rådighed for Dig af Google til brug sammen med Behandlingssoftwaren, herunder enhver dokumentation, der er tilgængelig online.

Ved "GATC" (Google Analytics Tracking Code) forstås den Google Analytics-sporingskode, som installeres på en Ejendom med det formål at indsamle Kundedata, samt eventuelle fejlrettelser, opdateringer og opgraderinger, der leveres til Dig.

Ved "Hit" forstås den basisenhed, som Google Analytics-systemet behandler. Et Hit kan være et kald til Google Analytics-systemet fra forskellige biblioteker, heriblandt JavaScript (f.eks. analytics.js), Silverlight, Flash og Mobile. Et Hit kan være en sidevisning, en transaktion, et element, en hændelse, en social interaktion eller brugstid. Hits kan også blive leveret til Google Analytics-systemet uden brug af et af de biblioteker fra andre Google Analytics-understøttede protokoller og mekanismer, som stilles til rådighed for Dig via Tjenesten.

Ved "Behandlingssoftware" forstås den serverbaserede Google Analytics-software og eventuelle opgraderinger, som bruges til analyse af Kundedata og generering af Rapporter.

Ved "Platform Home" forstås den brugerflade, via hvilken Du kan få adgang til bestemte funktioner på Google Marketing Platform -niveau.

Ved "Profil" forstås de indstillinger, som tilsammen afgør, hvilke oplysninger der skal medtages i eller udelades fra en konkret Rapport. Der kan f.eks. oprettes en Profil for at få vist en lille del af et website som en unik Rapport. Der kan oprettes flere Profiler under samme Ejendom.

Ved "Ejendom" forstås en webside, en app eller en anden ejendom, som er under Din kontrol, og som sender data til Google Analytics. Hver Ejendom inkluderer en Standardprofil, der foretager målinger på samtlige sider på den pågældende Ejendom.

Ved "Privatlivspolitik" forstås privatlivspolitikken for en Ejendom.

Ved "Rapport" forstås det analyseresultat, som vises for en Profil på www.google.com/analytics/

Ved "Servere" forstås de servere, som er under Googles (eller Googles fuldt ud ejede datterselskabers) kontrol, og som Behandlingssoftwaren og Kundedataene er gemt på.

Ved "Software" forstås GATC og Behandlingssoftwaren.

Ved "Tredjepart" forstås enhver tredjepart, (i) som Du giver adgang til Din 'Konto, eller (ii) en tredjepart på vegne af hvem Du indsamler oplysninger via Tjenesten.

Ved "Besøgende" forstås besøgende på Dine ejendomme.

Ved ordene "inkluderer" og "inklusive" forstås "herunder, men ikke begrænset til".

2. Gebyrer og Tjenestens omfang.

I henhold til afsnit 15 stilles Tjenesten til rådighed for Dig gratis for op til ti millioner Hits pr. måned pr. konto. Google kan til enhver tid ændre sine gebyrer og betalingsbetingelser vedrørende Tjenesten, herunder pålægge yderligere omkostninger for geografiske data eller import af omkostningsdata fra søgemaskiner eller andre gebyrer, som Google eller Googles fuldt ud ejede datterselskaber måtte blive opkrævet fra tredjepartsleverandører for medtagelse af oplysninger i Tjenestens rapporter. Sådanne ændringer mht. gebyrer eller betalingsbetingelser træder i kraft, når Du accepterer de pågældende ændringer, hvilke offentliggøres på www.google.com/analytics/. Medmindre andet fremgår, opkræves alle gebyrer i amerikanske dollars. Enhver udestående saldo forfalder til omgående betaling ved opsigelse af denne Aftale, og alle udgifter med relation til opkrævningen (inklusive advokatsalærer), som afholdes af Google, inkluderes i det skyldige beløb og debiteres muligvis via det kreditkort eller en eventuel anden betalingsmetode, der er knyttet til Din AdWords-konto.

3. Medlemskonto, adgangskode og sikkerhed.

For at blive tilmeldt Tjenesten skal Du fuldføre tilmeldingsprocessen ved at give Google aktuelle, fuldstændige og korrekte oplysninger som anført på tilmeldingsformularen, inklusive Din mailadresse (dit brugernavn) og adgangskode. Du er eneansvarlig for at beskytte Dine adgangskoder og for Din egen (og tredjeparts) brug af Dine Konti. Du er eneansvarlig for samtlige aktiviteter, der finder sted på Din Konto. Hvis Du bliver bekendt med uautoriseret brug af Din Konto eller andre sikkerhedsbrud, skal Du straks underrette Google om det. Googles (eller Googles fuldt ud ejede datterselskabers) supportmedarbejdere logger muligvis fra tid til anden ind på Tjenesten med Din kundeadgangskode for at vedligeholde eller forbedre Tjenesten, eksempelvis for at tilbyde Dig hjælp i forbindelse med tekniske eller faktureringsrelaterede problemer.

4. Ikke-eksklusiv licens.

Google diver Dig hermed, i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale, (a) en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som kan tilbagekaldes, og som ikke kan gives i underlicens, til at installere, kopiere og anvende GATC med det ene formål at give Dig mulighed for at bruge Tjenesten på dine ejendomme eller en Tredjeparts ejendomme og (b) give Dig fjernadgang til at se og downloade dine Rapporter, som er lagret på www.google.com/analytics/. Du må ikke (og Du må heller ikke give en tredjepart tilladelse til at) (i) kopiere, ændre, tilpasse, oversætte eller på anden måde frembringe afledte værker af Softwaren eller Dokumentationen, (ii) foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden af Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt ved lov i det retsområde, hvor Du er bosiddende, (iii) udleje, lease, sælge, tildele eller på anden måde overdrage rettigheder til Softwaren, Dokumentationen eller Tjenesten, (iv) fjerne eventuelle meddelelser vedrørende ophavsret eller etiketter, som Softwaren er mærket med, eller som placeres via Tjenesten, (v) bruge, uploade, overføre eller indføre nogen enhed, software eller rutine, som forstyrrer eller har til formål at forstyrre Tjenestens eller Softwarens drift, eller (vi) benytte data, som iht. mærkningen tilhører en tredjepart i forbindelse med denne Tjeneste, til andre formål end at generere, få vist og downloade Rapporter. Når Du bruger og får adgang til Dokumentationen, Softwaren, Tjenesten og Rapporterne, skal det ske i henhold til alle gældende love og bestemmelser.

5. Fortrolighed.

Ingen af parterne må bruge eller videregive den anden parts Fortrolige oplysninger uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, medmindre det sker for at opfylde forpligtelserne i Aftalen, eller hvis love og bestemmelser eller retskendelser foreskriver dette, i hvilket tilfælde den part, som er blevet pålagt at videregive Fortrolige oplysninger, skal give den anden part så lang varsel, som det med rimelighed kan lade sige gøre, forud for videregivelse af de Fortrolige oplysninger.

6. Rettigheder til oplysninger og offentliggørelse.

Google og Googles fuldt ud ejede datterselskaber er berettigede til at gemme og anvende oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med Din brug af Tjenesten, i henhold til vilkårene i Googles privatlivspolitik (som kan ses på https://www.google.dk/policies/privacy/). Google deler hverken dine Kundedata eller en Tredjeparts Kundedata med tredjeparter, medmindre Google (i) har indhentet dit eller den relevante Tredjeparts samtykke hertil, (ii) konkluderer, at det er nødvendigt for at overholde gældende love, eller i god tro mener, at adgang til eller lagring eller videregivelse af Kundedata med rimelighed kan anses for at være nødvendig for at beskytte Googles, brugernes eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller (iii) under særlige omstændigheder overdrager Kundedata til tredjeparter med henblik på udførelse af opgaver på vegne af Google (f.eks. fakturering eller datalagring) med klare begrænsninger, der forhindrer, at data bliver brugt eller delt på anden vis end i henhold til Googles anvisninger. Når disse ting forekommer, er de underlagt aftaler, der forpligter parterne til kun at behandle Kundedata i henhold til Googles vejledning samt i overensstemmelse med Aftalen og de fornødne fortroligheds- og sikkerhedsrelaterede foranstaltninger.

7. Beskyttelse af personlige oplysninger.

Du må ikke overføre oplysninger til Google, som Google kan bruge eller registrere som personidentificerende oplysninger, og Du må heller ikke tillade, at en tredjepart gør det. Du skal have implementeret og overholde en relevant Privatlivspolitik samt overholde alle gældende love, politikker og bestemmelser vedrørende indsamling af oplysninger fra Besøgende. Du skal offentliggøre en Privatlivspolitik, der indeholder oplysninger om Din brug af cookies, som benyttes til indsamling af data. Du skal oplyse om brugen af Google Analytics og om, hvordan data bliver indsamlet og behandlet. Dette kan gøres ved tydeligt at vise et link til websitet "Sådan anvender Google dine data, når du bruger vores partneres websites eller apps" (der kan findes på www.google.dk/policies/privacy/partners/ eller på en anden webadresse, som Google måtte oplyse). Du skal i den udstrækning, det er kommercielt rimeligt, bestræbe dig på at sikre, at den Besøgende får klare og fyldestgørende oplysninger om, og giver samtykke til, lagring af og adgang til cookies eller andre oplysninger på deres enhed, såfremt en sådan aktivitet finder sted i forbindelse med Tjenesten, og såfremt videregivelse af sådanne oplysninger og indhentning af et sådant samtykke er påkrævet i henhold til loven.

Du må ikke omgå funktioner, der indgår som en del af Tjenesten og har til formål at beskytte personlige oplysninger (f.eks. muligheden for fravalg). Du vil overholde alle de til enhver tid gældende Google Analytics-politikker, som du finder på www.google.dk/analytics/policies/) (eller en eventuel anden webadresse, som Google oplyser), ("Google Analytics-politikkerne").

Du kan gøre brug af en integreret version af Google Analytics og visse annonceringstjenester fra Google ("Google Analytics-annonceringsfunktioner"). Hvis Du bruger Google Analytics-annonceringsfunktioner, skal Du overholde politikken vedrørende Google Analytics-annonceringsfunktioner (som kan ses på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=da&topic=2611283&answer=2700409). Din adgang til og brug af en annonceringstjeneste fra Google er underlagt vilkårene i den aftale, som Du har indgået med Google vedrørende den pågældende tjeneste.

Hvis Du bruger Platform Home, er Din brug af Platform Home underlagt de yderligere vilkår for Google Marketing Platform Home (uden hensyntagen til eventuelle efterfølgende ændringer af produktets navn), som kan ses på adressen https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller en eventuel anden webadresse, som Google oplyser), med eventuelle ændringer ("vilkårene for Platform Home").

I det omfang, at Din brug af Tjenesten er omfattet af vilkårene, accepterer du og Google Vilkår for databehandling for Googles Annoncer ("Vilkårene for behandling"), som kan ses på adressen https://privacy.google.com/businesses/processorterms (kun tilgængelig på engelsk).Google ændrer ikke Vilkårene for behandling, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår.

8. Skadesløsholdelse.

I det omfang, gældende lov tillader det, accepterer Du at skadesløsholde og forsvare Google og Googles fuldt ud ejede datterselskaber mod alle krav, søgsmål og sagsanlæg mod Google eller Googles direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller tilknyttede selskaber samt enhver form for ansvar, erstatningskrav, forlig, bod, bøde, omkostning eller udgift (herunder rimelige advokatsalærer og andre udgifter i forbindelse med retssager), som Google eller Googles direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller tilknyttede selskaber måtte have afholdt som følge af eller med relation til (i) brud på denne Aftales vilkår eller betingelser fra Din side, (ii) Din brug af Tjenesten, (iii) overtrædelse af gældende love, regler eller betingelser fra Din side i forbindelse med Tjenesten, (iv) enhver erklæring og garanti vedrørende Tjenesten, Softwaren eller Rapporter, som Du fremsætter over for eller giver en Tredjepart, (v) krav, som fremsættes af eller på vegne af Tredjepart, og som er direkte eller indirekte forbundet med Din brug af Tjenesten, Softwaren eller Rapporter, (vi) overtrædelse af dine forpligtelser over for Tredjepart mht. beskyttelse af personlige oplysninger og (vii) ethvert krav vedrørende handlinger eller forsømmelse fra Tredjeparts side i forbindelse med Tjenesten, Softwaren eller Rapporter. Google oplyser Dig skriftligt om eventuelle krav, søgsmål eller sagsanlæg, hvor Du er forpligtet til at holde Google skadesløs. Du er forpligtet til at samarbejde i det omfang, det med rimelighed kan kræves i forbindelse med skadesløsholdelsen. Google forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det det fulde forsvar af og fuld kontrol over enhver sag, hvor Du er forpligtet til at holde Google skadesløs.

9. Tredjeparter.

Hvis Du bruger Tjenesten på vegne af en Tredjepart, eller hvis en Tredjepart på anden måde bruger Tjenesten via Din Konto, uanset om Du har fået Googles tilladelse hertil, erklærer og garanterer Du, (a) at Du er berettiget til at handle på vegne af Tredjeparten og binde denne til alle Dine forpligtelser i denne Aftale, (b) at Google må dele alle Kundedata, som specifikt vedrører Tredjepartens ejendomme, med Tredjeparten, og (c) at Du ikke vil videregive Tredjepartens Kundedata til nogen anden part uden Tredjepartens samtykke.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE GARANTIER.

SÅ VIDT DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, OG MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE, YDER GOOGLE INGEN YDERLIGERE GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVBEFALET ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, PÅTAGER GOOGLE SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR MISTET OMSÆTNING ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER KONKRETE SKADER ELLER BOD, UANSET OM GOOGLE ELLER GOOGLES DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER HAVDE VIDEN OM ELLER BURDE HAVE VIDST, AT SÅDANNE SKADER OG DERAF FØLGENDE ERSTATNINGSKRAV KUNNE FOREKOMME, OGSÅ SELVOM EN ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER IKKE UDGØR EN AFHJÆLPNING. GOOGLES (OG GOOGLES FULDT UD EJEDE DATTERSELSKABERS) SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG OG ANDRE VEDRØRENDE TAB ELLER ERSTATNINGSKRAV, FORDRINGER ELLER SØGSMÅL I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF DENNE AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE 500 USD (ELLER ET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA).

12. Bemærkning vedrørende ejendomsret.

Tjenesten, hvilken inkluderer Softwaren og alle immaterielle rettigheder hertil, tilhører, og bliver ved med at tilhøre, Google (og Googles fuldt ud ejede datterselskaber). Alle rettigheder til Softwaren, som ikke udtrykkeligt er overdraget til Dig i henhold til denne Aftale, forbeholdes og beholdes af Google og Googles licensgivere uden begrænsning, herunder Googles (og Google fuldt ud ejede datterselskabers) ejerskab af Softwaren og Dokumentationen. Uden begrænsning af det generelle aspekt i det foregående accepterer Du, at du ikke må (og ikke vil give en tredjepart tilladelse til at) gøre følgende: (a) Viderelicensere, distribuere eller bruge Tjenesten eller Softwaren ud over omfanget af den licens, der er givet i henhold til denne Aftale, (b) kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, frembringe afledte værker af, foretage reverse engineering, demontere eller dekompilere Softwaren eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden eller forretningshemmeligheder af Tjenesten, (c) udleje, lease, sælge, tildele eller på anden måde overdrage rettigheder til Softwaren eller Tjenesten, (d) bruge, uploade, overføre eller indføre nogen enhed, software eller rutine, som forstyrrer eller har til formål at forstyrre tjenestens eller Softwarens drift, (e) anvende varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer eller ophavsretslige rettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er knyttet til Tjenesten, til noget formål uden Googles udtrykkelige, skriftlige samtykke, (f) registrere, forsøge at registrere eller hjælpe andre med at registrere varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer eller ophavsretslige rettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er knyttet til Google (eller Googles fuld ud ejede datterselskaber), i andet end Googles (eller Googles fuldt ud ejede datterselskabers) navn, (g) fjerne, tilsløre eller ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder, som måtte fremgå af eller på de elementer, der er omfattet af Tjenesten, eller (h) forsøge, via et søgsmål indgivet inden for denne Aftales løbetid eller inden for et år efter Aftalens udløb, at få vedtaget et forbud mod nogen del af Tjenesten som følge af krænkelse af et patent.

13. Amerikanske offentlige instansers rettigheder.

Hvis brugen af Tjenesten erhverves af eller på vegne af amerikanske offentlige instanser eller deres primære leverandører eller underleverandører (på et hvilket som helst niveau) i henhold til 48 C.F.R. 227.7202-4 (i tilfælde af anskaffelse til det amerikanske forsvarsministerium (Department of Defense)) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (i tilfælde af anskaffelse til andre offentlige instanser end det amerikanske forsvarsministerium), er de offentlige instansers rettigheder til Softwaren, herunder retten til at bruge, ændre, gengive, offentliggøre, fremføre, fremvise eller forevise Softwaren eller Dokumentationen, i alle henseender underlagt de kommercielle licensrettigheder og begrænsninger, der fremgår af denne Aftale.

14. Løbetid og opsigelse.

Parterne kan til enhver tid opsige denne aftale uden varsel. I tilfælde af opsigelse af aftalen ophører Google med at levere Tjenesten, og Du har ikke længere tilladelse til at få adgang til den. Du skal slette alle kopier af GATC fra alle ejendomme og bekræfte dette skriftligt over for Google inden for tre hverdage efter opsigelsen. Hvis aftalen opsiges, medfører det, at (a) Du ikke er berettiget til refusion af gebyrer for brug eller andre gebyrer, at (b) en eventuel udestående saldo for Tjenesten frem til og med datoen for aftalens ophør straks forfalder til fuld betaling, og at (c) Du ikke længere har adgang til Dine historiske Rapportdata.

15. Ændringer af servicevilkårene og andre politikker.

Google foretager muligvis ændringer af denne aftales vilkår eller eventuelle yderligere vilkår, der gælder for Tjenesten, f.eks. som følge af lovændringer eller ændringer af Tjenesten. Du bør læse vilkårene jævnligt. Google offentliggør ændringer af disse vilkår på www.google.com/analytics/, ændringer af politikkerne vedrørende Google Analytics på www.google.dk/analytics/policies/ og ændringer af andre politikker, der henvises til i disse vilkår, på den relevante webadresse for sådanne politikker. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft og træder tidligst i kraft 14 dage efter offentliggørelsen. Såfremt Du ikke er indforstået med de ændrede vilkår, skal Du ophøre med at bruge Google Analytics. Ingen ændring af denne Aftale er bindende, medmindre (i) den foreligger på skrift og er underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for Google, (ii) Du har accepteret de opdaterede vilkår online, eller (iii) Du fortsætter med at benytte Tjenesten, efter at Google har offentliggjort opdateringer af Aftalen eller en politik, der gælder for Tjenesten.

16. Diverse, gældende love og jurisdiktion.

Google er fritaget for opfyldelse af forpligtelserne i denne Aftale, såfremt opfyldelsen forhindres, forsinkes eller vanskeliggøres af årsager, som Google ikke med rimelighed kan påstås at være herre over. Denne Aftale (inklusive alle ændringer, som parterne har aftalt skriftligt) udgør hele aftalen mellem Dig og Google vedrørende det aktuelle emne og erstatter alle tidligere relaterede Aftaler og erklæringer parterne imellem. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er uden retskraft, uanset årsagen hertil, skal bestemmelsen ændres i det omfang, der er nødvendigt for at gøre den retskraftig i videst mulig udstrækning og sikre, at den stadig stemmer overens med parternes intention, og de øvrige bestemmelser i aftalen forbliver i kraft og fuldt gældende. Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i den amerikanske delstat Californien uden hensyntagen til eventuel lovkonflikt. I tilfælde af modstrid mellem udenlandske love og bestemmelser og Californiens love og bestemmelser, er Aftale underlagt Californiens love og bestemmelser. Parterne accepterer domstolene i Santa Clara County i Californien som eksklusiv og personlig jurisdiktion. Denne Aftale er ikke underlagt FN's konvention om aftaler om internationale køb (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) og UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act). Softwaren er underlagt amerikanske eksportlove og må ikke eksporteres til eller anvendes i lande eller af enkeltpersoner, der er pålagt embargo. Alle meddelelser til Google skal sendes til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, med kopi til den juridiske afdeling, via A-post, luftpost eller kurer og anses for at være leveret ved modtagelse. En eventuel afståelse fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende er ikke en fraskrivelse af retten hertil ved senere misligholdelse. Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne Aftale uden Googles forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg herpå er uden retskraft. Forholdet mellem Google og Dig er ikke et juridisk samarbejdsforhold, men et forhold mellem uafhængige kontrahenter. Denne Aftale er juridisk bindende og træder i kraft for parternes respektive efterfølgere og befuldmægtigede. Følgende afsnit i denne Aftale forbliver i kraft efter aftalens opsigelse eller udløb: 1, 4, 5, 6 (undtagen de sidste to sætninger), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 16.

Senest opdateret 13. august 2018