Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics

Oι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics (το παρόν "Συμφωνητικό") συμφωνούνται από την Google LLC ("Google") και το πρόσωπο που συνάπτει το παρόν Συμφωνητικό ("Εσείς"). Το παρόν συμφωνητικό διέπει τη χρήση του βασικού Google Analytics από Εσάς (εφεξής "Υπηρεσία"). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ", ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα:

1. Ορισμοί.

Με τον όρο "Λογαριασμός" νοείται ο λογαριασμός χρέωσης για την Υπηρεσία. Για όλα τα Προφίλ που συνδέονται με μία μοναδική Ιδιοκτησία, οι Επισκέψεις θα αθροίζονται, πριν καθοριστεί η χρέωση της Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη Ιδιοκτησία.

Οι "Εμπιστευτικές πληροφορίες" συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε δεδομένα αποκλειστικής εκμετάλλευσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες γνωστοποιούνται εγγράφως από τον έναν συμβαλλόμενο στον άλλο και επισημαίνονται ως "εμπιστευτικές" ή γνωστοποιούνται προφορικώς και, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, διατυπώνονται εγγράφως και επισημαίνονται ως "εμπιστευτικές". Ωστόσο, στις Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που έχουν καταστεί ή καθίστανται γνωστές στο ευρύ κοινό, οι οποίες είναι ήδη στην κατοχή του συμβαλλομένου που λαμβάνει τις πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση από έναν συμβαλλόμενο ή έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα από τον συμβαλλόμενο που λαμβάνει τις πληροφορίες χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικών πληροφοριών.

Με τον όρο "Δεδομένα πελατών" ή "Δεδομένα του Google Analytics" νοούνται τα δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε ή αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία και αφορούν στα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες των Επισκεπτών.

Με τον όρο "Τεκμηρίωση" νοείται οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση διατίθεται σε Εσάς από την Google για χρήση με το Λογισμικό επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τεκμηρίωσης που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Με τον όρο "GATC" νοείται ο κώδικας παρακολούθησης του Google Analytics, ο οποίος εγκαθίσταται σε μια Ιδιοκτησία με σκοπό τη συλλογή Δεδομένων πελατών, μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις σας παρέχονται.

Με τον όρο "Επισκέψεις" νοείται η μονάδα βάσης που υποβάλλεται σε επεξεργασία από το σύστημα του Google Analytics. Μια Επίσκεψη μπορεί να είναι μια κλήση στο σύστημα του Google Analytics από διάφορες βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των Javascript (π.χ. analytics.js), Silverlight, Flash και Mobile. Μια Επίσκεψη μπορεί να αποτελεί μια προβολή σελίδας, μια συναλλαγή, ένα στοιχείο, ένα συμβάν, μια κοινωνική αλληλεπίδραση ή ένα χρονοδιάγραμμα χρήστη. Επίσης, οι Επισκέψεις ενδέχεται να καταχωρίζονται στο σύστημα του Google Analytics ανεξάρτητα από τη χρήση κάποιας βιβλιοθήκης από άλλα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από το Google Analytics και από μηχανισμούς που η Υπηρεσία καθιστά διαθέσιμους σε Εσάς.

Με τον όρο "Platform Home" νοείται η διεπαφή χρήστη μέσω της οποίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες του Google Marketing platform.

Με τον όρο "Λογισμικό επεξεργασίας" νοείται το λογισμικό διακομιστή του Google Analytics και κάθε αναβάθμιση αυτού, το οποίο αναλύει τα Δεδομένα πελατών και δημιουργεί τις Αναφορές.

Με τον όρο "Προφίλ" νοείται το σύνολο των ρυθμίσεων που προσδιορίζουν από κοινού τις πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν ή θα εξαιρεθούν από μια συγκεκριμένη Αναφορά. Για παράδειγμα, ένα Προφίλ μπορεί να δημιουργηθεί, ώστε να προβάλλεται κάποιο μικρό τμήμα ενός ιστοτόπου ως μοναδική Αναφορά. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλά Προφίλ για κάθε Ιδιοκτησία.

Με τον όρο "Ιδιοκτησία" νοείται κάθε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλη ιδιοκτησία που υπόκειται στον έλεγχό σας και αποστέλλει δεδομένα στο Google Analytics. Κάθε Ιδιοκτησία περιλαμβάνει ένα προεπιλεγμένο Προφίλ που μετρά όλες τις σελίδες εντός της Ιδιοκτησίας.

Με τον όρο "Πολιτική απορρήτου" νοείται η πολιτική απορρήτου μιας Ιδιοκτησίας.

Με τον όρο "Αναφορά" νοείται η απορρέουσα ανάλυση που εμφανίζεται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/ για ένα Προφίλ.

Με τον όρο "Διακομιστές" νοούνται οι διακομιστές που ελέγχονται από την Google (ή τις θυγατρικές της πλήρους ιδιοκτησίας), στους οποίους αποθηκεύονται το Λογισμικό επεξεργασίας και τα Δεδομένα πελατών.

Με τον όρο "Λογισμικό" νοούνται ο κώδικας GATC και το Λογισμικό επεξεργασίας.

Με τον όρο "Τρίτο μέρος" νοείται κάθε τρίτο μέρος (i) στο οποίο παρέχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή (ii) για το οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, για να συλλέξετε πληροφορίες για λογαριασμό του τρίτου μέρους.

Με τον όρο "Επισκέπτες" νοούνται οι επισκέπτες στις Ιδιοκτησίες σας.

Οι όροι "συμπεριλαμβάνουν" και "συμπεριλαμβανομένου/ης/ων" ερμηνεύονται υπό την έννοια της ενδεικτικής και όχι της περιοριστικής συμπερίληψης.

2. Χρεώσεις και υπηρεσία.

Βάσει των διατάξεων της Παραγράφου 15, η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση έως το μέγιστο όριο των 10 εκατομμυρίων (10.000.000) Επισκέψεων ανά μήνα και ανά λογαριασμό. Κατά διαστήματα, η Google δύναται να αλλάζει τις πολιτικές χρεώσεων και πληρωμών για την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης κόστους για γεωγραφικά δεδομένα, της εισαγωγής δεδομένων κόστους από μηχανές αναζήτησης ή άλλων χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύνεται η Google ή οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google από τρίτους προμηθευτές για τη συμπερίληψη δεδομένων στις αναφορές της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές στις πολιτικές χρεώσεων ή πληρωμών ισχύουν από τη στιγμή που θα αποδεχθείτε τις εν λόγω αλλαγές, οι οποίες θα αναρτώνται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις υπολογίζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Οποιοδήποτε ανεξόφλητο υπόλοιπο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με την καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού, και τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που επιβαρύνουν την Google θα επαυξάνουν το οφειλόμενο ποσό και δύναται να χρεωθούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλο μηχανισμό χρέωσης που συνδέεται με τον λογαριασμό σας στο Adwords.

3. Λογαριασμός μέλους, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια.

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στην Google τα ισχύοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία που σας ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα χρήστη) και του κωδικού πρόσβασης. Οφείλετε να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε και φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών τόσο εκ μέρους σας όσο και εκ μέρους τρίτων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον Λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την Google, αμέσως μόλις λάβετε γνώση σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Το προσωπικό υποστήριξης της Google (ή των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της Google) δύναται, κατά διαστήματα, να συνδέεται στην Υπηρεσία με τον δικό σας κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συντηρεί ή να βελτιώνει την Υπηρεσία, αλλά και να σας παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα χρεώσεων.

4. Μη αποκλειστική άδεια.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, (α) η Google σάς εκχωρεί περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για την εγκατάσταση, αντιγραφή και χρήση του κώδικα GATC, μόνο εφόσον είναι απαραίτητος για τη χρήση της Υπηρεσίας ή των Ιδιοκτησιών σας ή των Ιδιοκτησιών τρίτων μερών και (β) έχετε το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, προβολής και λήψης των Αναφορών που είναι αποθηκευμένες στη διεύθυνση www.google.com/analytics/. Δεν θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (i) την αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή άλλη δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, (ii) την αποσυμπίληση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα αποκωδικοποίησής του, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία εμπίπτετε, (iii) την ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο ή για το Λογισμικό, την Τεκμηρίωση ή την Υπηρεσία, (iv) την κατάργηση τυχόν σημειώσεων ή ετικετών ιδιοκτησίας που βρίσκονται πάνω στο Λογισμικό ή έχουν τοποθετηθεί από την Υπηρεσία, (v) τη χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή εισαγωγή οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή (νi) τη χρήση δεδομένων που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτο μέρος στην Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από τη δημιουργία, την προβολή και τη λήψη Αναφορών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση στην Τεκμηρίωση, στο Λογισμικό, στην Υπηρεσία και στις Αναφορές.

5. Εμπιστευτικότητα.

Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες του αντισυμβαλλομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, με εξαίρεση τον σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή εάν κρίνεται απαραίτητο από νομοθεσία, κανονισμό ή δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος που υποχρεούται να γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες θα παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση των εν λόγω Εμπιστευτικών πληροφοριών.

6. Δικαιώματα πληροφόρησης και δημοσιοποίηση.

Η Google και οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google δύνανται να διατηρούν και να χρησιμοποιούν, δυνάμει των όρων της πολιτικής απορρήτου (διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/), τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς. Η Google δεν θα κοινοποιήσει σε κανένα τρίτο μέρος τα Δεδομένα πελατών που σας αφορούν ή τα Δεδομένα πελατών οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν η Google (i) έχει λάβει τη συναίνεσή σας για οποιαδήποτε Δεδομένα πελατών ή τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους για τα Δεδομένα πελατών τρίτου μέρους, (ii) διαπιστώσει ότι απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή θεωρεί καλόπιστα ότι η πρόσβαση, η διατήρηση ή η γνωστοποίηση των Δεδομένων πελατών είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Google, των χρηστών της ή του κοινού ή (iii) παράσχει Δεδομένα πελατών, σε περιορισμένες περιπτώσεις, σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή εργασιών για λογαριασμό της Google (π.χ. χρέωση ή αποθήκευση δεδομένων) με αυστηρούς περιορισμούς που αποτρέπουν τη χρήση ή την κοινοποίηση των δεδομένων αυτών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται από την Google. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν τα συμφωνητικά που υποχρεώνουν τα εν λόγω μέρη να επεξεργάζονται Δεδομένα πελατών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Google και σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, καθώς και με τα αντίστοιχα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

7. Απόρρητο.

Απαγορεύεται να διαβιβάζετε, καθώς και να βοηθάτε ή να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να διαβιβάζει πληροφορίες στην Google, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να αναγνωριστούν από την Google ως στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Οφείλετε να διαθέτετε κατάλληλη Πολιτική απορρήτου, από την οποία θα δεσμεύεστε, και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από Επισκέπτες. Οφείλετε να αναρτήσετε μια Πολιτική απορρήτου, η οποία θα ενημερώνει για τη χρήση cookies που αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων. Οφείλετε να γνωστοποιήσετε τη χρήση του Google Analytics, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται προβάλλοντας εμφανώς τον σύνδεσμο "Πώς χρησιμοποιεί η Google δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε ιστοτόπους ή εφαρμογές συνεργατών της" προς τον ιστότοπο (ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.google.com/intl/el/policies/privacy/partners/ ή σε οποιοδήποτε άλλο URL που ενδεχομένως παρέχει η Google κατά διαστήματα). Οφείλετε να καταβάλλετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες, για να εξασφαλίζετε ότι παρέχονται στον Επισκέπτη σαφείς και κατανοητές πληροφορίες και ότι αυτός συναινεί στην αποθήκευση και την εγκατάσταση cookies ή άλλων πληροφοριών στη συσκευή του, στις περιπτώσεις που αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με την Υπηρεσία και η ανωτέρω ενημέρωση και συναίνεση απαιτούνται δια νόμου.

Απαγορεύεται να παρακάμπτετε οποιοδήποτε μηχανισμό προστασίας απορρήτου (π.χ. εξαίρεση- opt out) προβλέπει η Υπηρεσία. Θα συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες πολιτικές του Google Analytics που βρίσκονται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/policies/ (ή σε άλλο URL που ενδέχεται να παρέχει η Google), όπως εκάστοτε τροποποιούνται (οι "Πολιτικές του Google Analytics").

Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια ολοκληρωμένη έκδοση του Google Analytics και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες διαφήμισης Google ("Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics"). Εάν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, οφείλετε να συμμορφώνεστε με την πολιτική για τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics (η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=el&topic=2611283&answer=2700409) Η πρόσβαση και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διαφήμισης Google υπόκειται στους ισχύοντες όρους που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε Eσάς και την Google και αφορούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν χρησιμοποιείτε τo Platform Home, η χρήση σας υπόκειται στους Πρόσθετους όρους του Platform Home (ή όπως αλλιώς ονομαστούν), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (ή σε οποιοδήποτε άλλο URL παρέχει η Google), όπως αυτοί τροποποιούνται κατά διαστήματα (οι "Όροι Platform Home").

Στον βαθμό κατά τον οποίο η χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, Εσείς και η Google συμφωνείτε με τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google που αναφέρονται στη διεύθυνση https://privacy.google.com/businesses/processorterms (οι "Όροι επεξεργασίας"). Η Google δεν θα τροποποιήσει τους Όρους επεξεργασίας, εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με τους Όρους επεξεργασίας.

8. Αποζημίωση.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα αποζημιώνετε, απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη και θα υπερασπίζεστε την Google και τις θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google, με δικά σας έξοδα, έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής, δικαστικής ενέργειας και μήνυσης τρίτου μέρους εις βάρος της Google ή οποιωνδήποτε στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών και έναντι κάθε σχετικής υποχρέωσης, ζημίας, διακανονισμού, ποινής, προστίμου, κόστους ή δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και λοιπών δικαστικών εξόδων) που επιβαρύνουν την Google ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνδεδεμένες εταιρείες, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με (i) την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης του παρόντος Συμφωνητικού, (ii) τη χρήση της Υπηρεσίας, (iii) τις παραβιάσεις των ισχυόντων νόμων, κανόνων ή κανονισμών σε σχέση με την Υπηρεσία ή (iν) τυχόν δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται σε οποιοδήποτε Τρίτο μέρος από Εσάς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών, (ν) τυχόν αξιώσεις που εγείρονται από Τρίτο μέρος ή για λογαριασμό αυτού και αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη χρήση της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών από Εσάς, (νi) παραβιάσεις των δικών σας υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου προς οποιοδήποτε Τρίτο μέρος και (νii) τυχόν αξιώσεις αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε Τρίτου μέρους που σχετίζονται με την Υπηρεσία, το Λογισμικό ή τις Αναφορές. Η Google θα σας παράσχει γραπτή κοινοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης, μήνυσης ή αγωγής για την οποία πρέπει να αποζημιώσετε την Google. Οφείλετε να συνεργαστείτε, στον βαθμό που εύλογα απαιτείται, για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει, με δικά της έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος άπτεται της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από Εσάς.

9. Τρίτα μέρη.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για λογαριασμό οποιουδήποτε Τρίτου μέρους ή εάν κάποιο Τρίτο μέρος χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μέσω του Λογαριασμού σας, είτε διαθέτετε σχετική εξουσιοδότηση από την Google είτε όχι, τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) διαθέτετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω Τρίτου μέρους, σε συμμόρφωση με το παρόν Συμφωνητικό, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το παρόν Συμφωνητικό, (β) η Google μπορεί να κοινοποιεί στο Τρίτο μέρος Δεδομένα πελατών που αφορούν στις Ιδιοκτησίες του Τρίτου μέρους και (γ) δεν θα γνωστοποιήσετε σε τρίτους τα Δεδομένα πελατών του Τρίτου μέρους χωρίς τη συναίνεση του Τρίτου μέρους.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, Η GOOGLE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Ή ΑΛΛΗ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η GOOGLE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η GOOGLE Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ, ΓΝΩΡΙΖΑΝ Ή ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΠΙΘΑΝΕΣ 'Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 500 $ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ.

12. Σημείωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Η Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει το Λογισμικό και όλα τα σχετικά Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεί και παραμένει ιδιοκτησία της Google (και των θυγατρικών της πλήρους ιδιοκτησίας). Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το Λογισμικό και δεν παραχωρούνται ρητά σε Εσάς με το παρόν Συμφωνητικό διατηρούνται και εξακολουθούν να ανήκουν στην Google και στους παρόχους αδείας χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της Google (και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της Google) περί αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης. Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να προβεί) στις ακόλουθες ενέργειες: (α) παραχώρηση, διανομή ή χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού για σκοπό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας που παρέχεται με το παρόν Συμφωνητικό, (β) αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή ανακατασκευή του Λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα αποκωδικοποίησης του πηγαίου κώδικα ή εμπορικών μυστικών που αφορούν στην Υπηρεσία, (γ) ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων σχετικά με το Λογισμικό ή την Υπηρεσία, (δ) χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή κυκλοφορία οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού, (ε) χρήση εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέων και άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών επωνυμίας ή πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Google, (στ) καταχώριση, απόπειρα καταχώρισης ή παροχή βοήθειας σε τρίτους για την καταχώριση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέων και άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών επωνυμίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Google (ή τις θυγατρικές της πλήρους ιδιοκτησίας), παρά μόνο στο όνομα της Google (ή των θυγατρικών της πλήρους ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση), (ζ) αφαίρεση, αλλοίωση ή παραποίηση οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή (η) κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, για οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, στη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού ή για ένα έτος μετά το πέρας της ισχύος του.

13. Δικαιώματα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ

Εάν η χρήση της Υπηρεσίας εξαγοραστεί είτε από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για λογαριασμό αυτής είτε από κύριο ανάδοχο ή υπεργολάβο (οποιασδήποτε βαθμίδας) της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο 48 C.F.R. 227.7202-4 [για εξαγορές του Υπουργείου Άμυνας (Department of Defense – DOD) των ΗΠΑ] και τα έγγραφα 48 C.F.R. 2.101 και 12.212 (για εξαγορές που δεν αφορούν στο Υπουργείο Άμυνας), τα δικαιώματα της Κυβέρνησης στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ως προς τη χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, έκδοση, εκτέλεση, προβολή ή γνωστοποίηση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, θα υπόκεινται από κάθε άποψη στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αφορούν στις εμπορικές άδειες και παρέχονται στο παρόν Συμφωνητικό.

14. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία.

Οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους έχει δικαίωμα καταγγελίας του Συμφωνητικού ανά πάσα στιγμή και κατόπιν ειδοποίησης. Μετά την καταγγελία του παρόντος, η Google θα σταματήσει να σας παρέχει την Υπηρεσία και δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτήν. Επιπλέον, οφείλετε να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του κώδικα GATC από όλες τις Ιδιοκτησίες και να επιβεβαιώσετε εγγράφως στην Google την εν λόγω διαγραφή εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταγγελία. Σε περίπτωση καταγγελίας, (α) δεν δικαιούστε τυχόν επιστροφή χρημάτων ή τελών χρήσης ή οποιωνδήποτε λοιπών τελών, (β) τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο για Υπηρεσία που παρασχέθηκε έως και την ημερομηνία καταγγελίας καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο ακέραιο και (γ) όλα τα δεδομένα ιστορικού των Αναφορών σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.

15. Τροποποιήσεις στους Όρους παροχής υπηρεσιών και σε λοιπές πολιτικές.

Η Google δύναται να τροποποιεί αυτούς τους όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Υπηρεσία, προκειμένου, για παράδειγμα, να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στη νομοθεσία ή στην Υπηρεσία. Οφείλετε να ελέγχετε τους όρους τακτικά. Η Google θα αναρτά ειδοποιήσεις στη διεύθυνση www.google.com/analytics/ για τροποποιήσεις σε αυτούς τους όρους, στη διεύθυνση www.google.com/analytics/policies/ για τροποποιήσεις στις Πολιτικές του Google Analytics ή στο αντίστοιχο URL για τροποποιήσεις σε λοιπές πολιτικές που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ 14 ημέρες μετά την ανάρτησή τους. Εάν διαφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους της Υπηρεσίας, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Google Analytics. Καμία διόρθωση ή τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα είναι δεσμευτική, εκτός εάν (i) είναι έγγραφη και υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Google, (ii) αποδεχθείτε τους ενημερωμένους όρους στο διαδίκτυο ή (iii) εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, αφού η Google αναρτήσει ενημερώσεις του Συμφωνητικού ή οποιασδήποτε πολιτικής που διέπει την Υπηρεσία.

16. Λοιπές διατάξεις, ισχύουσα νομοθεσία και δωσιδικία.

Η Google θα εξαιρείται από την υποχρέωση εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, στον βαθμό που η εν λόγω εκτέλεση δεν επιτρέπεται, καθυστερείται ή παρακωλύεται για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου της. Το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης συμφωνείται εγγράφως από τους αντισυμβαλλόμενους) συνιστά ολόκληρο το Συμφωνητικό ανάμεσα σε Εσάς και τη Google σχετικά με το θέμα του και αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα συμφωνητικά και δηλώσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού καταστεί μη εφαρμοστέα για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα αναθεωρηθεί στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να καταστεί εφαρμοστέα στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σύγκρουση κανόνων δικαίου. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνιών μεταξύ των νόμων, κανόνων και κανονισμών άλλων χωρών και των νόμων, κανόνων και κανονισμών της Καλιφόρνια, θα υπερισχύουν οι νόμοι, οι κανόνες και οι κανονισμοί της Καλιφόρνια, οι οποίοι θα διέπουν το Συμφωνητικό. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι υπόκειται στην αποκλειστική και τοπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων και ο Ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστών (UCITA) δεν ισχύουν για το παρόν Συμφωνητικό. Το Λογισμικό υπόκειται στους Κανονισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ή η χρήση του από χώρες ή άτομα που βρίσκονται σε εμπορικό αποκλεισμό. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς την Google πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ με κοινοποίηση στο Νομικό Τμήμα, με επιστολή Α' προτεραιότητας ή αεροπορικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για παράδοση την επόμενη ημέρα, και θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά την παραλαβή. Η παραίτηση από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αθέτηση υποχρέωσης. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Google, και οποιαδήποτε αντίστοιχη απόπειρα θεωρείται άκυρη. Η σχέση ανάμεσα στην Google και σε Εσάς δεν συνιστά σχέση εταιρική, αλλά σχέση ανεξάρτητων συμβαλλομένων. Το παρόν Συμφωνητικό θα είναι δεσμευτικό και ισχύει προς όφελος των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, οι ακόλουθες παράγραφοι παραμένουν σε ισχύ: 1, 4, 5, 6 (εκτός από τις δύο τελευταίες προτάσεις), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 16.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Αυγούστου 2018