ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA GOOGLE ANALYTICS

Những Điều khoản Dịch vụ Google Analytics này (sau đây gọi tắt là "Thỏa thuận" này) có hiệu lực giữa Google LLC (sau đây gọi tắt là "Google") và bên thực thi Thỏa thuận (sau đây gọi tắt là "Bạn"). Thỏa thuận này chi phối việc sử dụng Google Analytics tiêu chuẩn của Bạn (sau đây gọi tắt là "Dịch vụ"). BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN", HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ XEM VÀ CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY. ĐỒNG THỜI, THEO THỎA THUẬN NÀY, BẠN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HÀNH ĐỘNG VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI SỞ HỮU TÀI KHOẢN NÀY. Cân nhắc những điều đã nói trên đây, các bên đồng ý như sau:

1. Định nghĩa.

"Tài khoản" là nói đến tài khoản thanh toán cho Dịch vụ. Tất cả các Hồ sơ được liên kết tới một Sản phẩm duy nhất sẽ có số Lượt truy cập được tổng hợp trước khi xác định chi phí Dịch vụ cho Sảm phẩm đó.

"Thông tin bảo mật" bao gồm bất cứ thông tin về quyền sở hữu nào và bất cứ thông tin nào được tiết lộ bởi một bên cho bên khác bằng văn bản và được đánh dấu là "bảo mật" hoặc được tiết lộ bằng lời và, trong vòng năm ngày làm việc, được cô đọng thành văn bản và được đánh dấu là "bảo mật". Tuy nhiên, Thông tin bảo mật sẽ không bao gồm bất cứ thông tin nào được hoặc sẽ được công chúng biết đến, những thông tin mà đã thuộc quyền sở hữu của bên nhận trước khi được một bên tiết lộ hoặc được xây dựng độc lập bởi bên nhận mà không sử dụng đến Thông tin bảo mật.

"Dữ liệu khách hàng" hoặc "Dữ liệu Google Analytics" có nghĩa là dữ liệu bạn thu thập, xử lý và lưu trữ bằng Dịch vụ liên quan đến các đặc điểm và hoạt động của Khách truy cập.

"Tài liệu" có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào kèm theo được Google tạo sẵn cho Bạn để sử dụng với Phần mềm xử lý, bao gồm bất kỳ tài liệu nào có sẵn trực tuyến.

"GATC" có nghĩa là Mã theo dõi Google Analytics, được cài đặt lên một Sản phẩm để phục vụ cho mục đích thu thập Dữ liệu khách hàng, cùng với bất cứ bản vá lỗi, cập nhật và nâng cấp nào được cung cấp cho Bạn.

"Platform Home" có nghĩa là giao diện người dùng mà thông qua đó Bạn có thể truy cập vào các chức năng nhất định ở cấp Google Marketing Platform.

"Lượt truy cập" có nghĩa là đơn vị cơ sở mà hệ thống Google Analytics xử lý. Một Lượt truy cập có thể được gọi là một lệnh gọi đối với hệ thống Google Analytics theo nhiều thư viện khác nhau, bao gồm Javascript (ví dụ: analytics.js), Silverlight, Flash và Mobile. Hiện tại, một Lượt truy cập có thể là một lần mở trang thông tin, một giao dịch, hạng mục, sự kiện, lần tương tác trên mạng xã hội hoặc lựa chọn của người dùng. Các Lượt truy cập cũng có thể được chuyển tới hệ thống Google Analytics mà không hề sử dụng một trong nhiều thư viện khác nhau bằng các giao thức và cơ chế được Google Analytics hỗ trợ do Dịch vụ tạo sẵn ra cho Bạn.

"Phần mềm xử lý" có nghĩa là phần mềm được cài lên máy chủ Google Analytics và bất kỳ bản nâng cấp nào của phần mềm, có nhiệm vụ phân tích Dữ liệu khách hàng và tạo Báo cáo.

"Hồ sơ" có nghĩa là tập hợp các cài đặt để cùng xác định thông tin được đưa vào trong hoặc bị loại trừ khỏi một Báo cáo cụ thể nào đó. Ví dụ, Hồ sơ có thể được thiết lập để xem một phần nhỏ của trang web dưới dạng một Báo cáo duy nhất. Có thể thiết lập nhiều Hồ sơ trong một Sản phẩm.

"Sản phẩm" có nghĩa là mọi trang web, ứng dụng hoặc trang web dưới sự kiểm soát của bạn mà có thể gửi dữ liệu tới Google Analytics. Mỗi Sản phẩm gồm có một Hồ sơ mặc định kiểm soát tất cả các trang nằm trong Sản phẩm đó.

"Chính sách Riêng tư" có nghĩa là chính sách về quyền riêng tư trên một Sản phẩm.

"Báo cáo" có nghĩa là kết quả phân tích được hiển thị tại trang www.google.com/intl/vi/analytics/ cho một Hồ sơ.

"Máy chủ" có nghĩa là các máy chủ do Google (hoặc các công ty do hãng toàn quyền sở hữu) kiểm soát mà trên đó lưu trữ Phần mềm xử lý và Dữ liệu khách hàng.

"Phần mềm" có nghĩa là GATC và Phần mềm xử lý.

"Bên thứ ba" có nghĩa là bất cứ bên thứ ba nào mà (i) Bạn cung cấp quyền truy cập Tài khoản của bạn hoặc (ii) Bạn thay mặt cho họ sử dụng Dịch vụ để thu thập thông tin.

"Khách truy cập" có nghĩa là khách truy cập các Sản phẩm của Bạn.

Các từ "bao gồm" và "gồm có" có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn đến".

2. Phí và Dịch vụ.

Theo Phần 15, Dịch vụ được cung cấp miễn phí cho Bạn tối đa 10 triệu Lượt truy cập mỗi tháng cho mỗi tài khoản. Thỉnh thoảng, Google có thể thay đổi phí và chính sách thanh toán cho Dịch vụ bao gồm việc bổ sung chi phí cho dữ liệu địa lý, việc nhập dữ liệu chi phí từ các công cụ tìm kiếm hoặc các phí khác do các đại lý của bên thứ ba tính cho Google hoặc cho các công ty con do hãng toàn quyền sở hữu để đưa dữ liệu vào trong các báo cáo Dịch vụ. Những thay đổi về phí hay chính sách thanh toán sẽ có hiệu lực khi Bạn chấp nhận các thay đổi được đăng tại www.google.com/intl/vi/analytics/. Ngoại trừ được quy định khác, tất cả các khoản phí được tính bằng Đô-la Mỹ. Mọi số dư nợ đều ngay lập tức đáo hạn và phải trả khi chấm dứt Thỏa thuận này và bất kỳ chi phí tổng hợp nào (gồm cả phí luật sư) phát sinh của Google sẽ được bao gồm trong số tiền nợ và có thể được tính vào thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán khác tích hợp với tài khoản AdWords của Bạn.

3. Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật Thành viên.

Để đăng ký Dịch vụ, Bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách cung cấp cho Google các thông tin hoàn chỉnh và chính xác hiện tại như được nhắc theo biểu mẫu đăng ký, bao gồm địa chỉ e-mail (tên người dùng) và mật khẩu của Bạn. Bạn phải bảo vệ mật khẩu của Bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chính Bạn và bên thứ ba sử dụng tài khoản của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho Google ngay lập tức khi biết bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Thỉnh thoảng, nhân viên hỗ trợ của Google (hoặc các công ty con do hãng toàn quyền sở hữu) có thể đăng nhập vào Dịch vụ bằng mật khẩu khách hàng của Bạn để duy trì hoặc cải thiện dịch vụ, bao gồm hỗ trợ Bạn về các vấn đề kỹ thuật hoặc thanh toán.

4. Giấy phép không độc quyền.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, (a) Google sẽ cấp cho Bạn giấy phép có giới hạn, có thể hủy ngang, không độc quyền, không được cấp phép lại để cài đặt, sao chép và sử dụng GATC chỉ khi cần sử dụng Dịch vụ trên Sản phẩm của Bạn hoặc Sản phẩm của Bên thứ ba; và (b) Bạn có thể truy cập, xem và tải xuống từ xa các Báo cáo của Bạn được lưu trữ tại www.google.com/intl/vi/analytics/. Bạn sẽ không (và Bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) (i) sao chép, sửa đổi, phỏng theo, dịch hay tạo các sản phẩm phái sinh của Phầm mềm hoặc Tài liệu; (ii) thực hiện công nghệ đảo ngược, dịch ngược, phân tách hay cố gắng tìm ra mã nguồn của Phần mềm, trừ khi được luật cho phép một cách rõ ràng có hiệu lực pháp lý trong khu vực Bạn sinh sống; (iii) cho mượn, cho thuê, bán, chuyển nhượng hay chuyển giao các quyền trong hoặc đối với Phần mềm, Tài liệu hoặc Dịch vụ; (iv) xóa bất kỳ thông báo nào về quyền sở hữu hoặc nhãn trên Phần mềm hoặc do Dịch vụ đặt; (v) sử dụng, đăng, truyền tải hoặc đưa vào thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ hoặc Phần mềm; hoặc (vi) sử dụng dữ liệu được ghi nhãn là thuộc về một bên thứ ba trong Dịch vụ để phục vụ cho những mục đích khác ngoài mục đích tạo, xem và tải xuống Báo cáo. Bạn phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy tắc áp dụng đối với việc sử dụng và truy cập vào Tài liệu, Phần mềm, Dịch vụ và Báo cáo.

5. Tính bảo mật.

Không bên nào được sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin bảo mật của bên kia mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia ngoại trừ để phục vụ cho mục đích thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc theo sự yêu cầu của luật, quy định hoặc lệnh tòa; trong trường hợp đó, bên buộc phải tiết lộ Thông tin bảo mật sẽ cung cấp cho bên kia thông báo ở mức khả thi hợp lý nhất trước khi tiết lộ Thông tin bảo mật.

6. Các Quyền và Tính Công khai của Thông tin.

Theo điều khoản của chính sách về quyền riêng tư (được đăng tải tại www.google.com/intl/vi/policies/privacy/), Google và các công ty con do hãng toàn quyền sở hữu có thể giữ lại và sử dụng thông tin được thu thập qua việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Google sẽ không chia sẽ Dữ liệu khách hàng của Bạn hay bất kỳ Dữ liệu khách hàng của Bên thứ ba với bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi Google (i) có sự đồng ý của Bạn đối với bất cứ Dữ liệu khách hàng hoặc sự đồng ý của Bên thứ ba đối với Dữ liệu khách hàng của Bên thứ ba đó; (ii) kết luận rằng được pháp luật yêu cầu hoặc thực sự tin rằng việc truy cập, duy trì hoặc tiết lộ Dữ liệu khách hàng là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc công chúng; hoặc (iii) cung cấp Dữ liệu khách hàng trong những trường hợp hạn chế nhất định cho các bên thứ ba để tiến hành các hoạt động thay mặt Google (ví dụ: thanh toán hoặc lưu trữ dữ liệu) với những hạn chế nghiêm ngặt để ngăn không cho dữ liệu được sử dụng hoặc chia sẻ trừ khi được Google chỉ dẫn. Khi thực hiện điều này, phải tuân theo các thỏa thuận ràng buộc các bên này chỉ xử lý Dữ liệu khách hàng dựa trên hướng dẫn của Google và phải tuân thủ Thỏa thuận này và các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp.

7. Quyền riêng tư.

Bạn sẽ không chuyển và sẽ không hỗ trợ hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào chuyển thông tin đến Google mà Google có thể sử dụng hoặc nhìn nhận ra là thông tin nhận dạng cá nhân. Bạn phải có và tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư thích hợp và tuân thủ tất cả pháp luật, chính sách và quy định áp dụng liên quan đến việc thu thập thông tin từ Khách truy cập. Bạn phải đăng Chính sách về Quyền riêng tư và Chính sách về Quyền riêng tư này phải có thông báo về việc Bạn sử dụng các cookie để thu thập dữ liệu. Bạn phải tiết lộ việc sử dụng Google Analytics và cách thức Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu. Việc này có thể được thực hiện bằng cách hiển thị một liên kết nổi bật đến trang web "Cách thức Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng "trang web hoặc ứng dụng" của các đối tác của chúng tôi" (tại đường dẫn www.google.com/intl/vi/policies/privacy/partners/ hoặc địa chỉ URL bất kỳ khác mà Google có thể cung cấp theo từng thời điểm). Bạn sẽ dùng những nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để đảm bảo rằng Khách truy cập được cung cấp thông tin rõ ràng và toàn diện về, và đồng ý với, việc lưu trữ và truy cập vào các cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của Khách truy cập khi các hoạt động này diễn ra liên quan đến Dịch vụ và khi pháp luật yêu cầu việc cung cấp thông tin này và đòi hỏi phải có được sự đồng ý như vậy.

Bạn không được tránh né tính năng về quyền riêng tư bất kỳ (ví dụ, chọn không dùng) mà tính năng này là một phần của Dịch vụ. Bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách hiện hành của Google Analytics có tại www.google.com/analytics/policies/ (hoặc URL khác tương tự như vậy mà Google có thể cung cấp) như được sửa đổi tại từng thời điểm (sau đây gọi tắt là "Chính sách Google Analytics").

Bạn có thể tham gia vào một phiên bản tích hợp của Google Analytics và dịch vụ quảng cáo Google nhất định ("Tính năng quảng cáo của Google Analytics"). Nếu Bạn sử dụng Tính năng quảng cáo của Google Analytics, Bạn phải tuân theo chính sách về Tính năng quảng cáo của Google Analytics (có sẵn tại support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=vi&topic=2611283&answer=2700409). Việc Bạn truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ quảng cáo Google nào phải tuân thủ các điều khoản áp dụng giữa Bạn và Google liên quan đến dịch vụ đó.

Nếu Bạn sử dụng Platform Home, việc sử dụng Platform Home của Bạn phải tuân thủ các Điều khoản bổ sung của Platform Home (hoặc theo như sau đó được đổi tên) có sẵn tại https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (hoặc URL khác như vậy khi Google có thể cung cấp) như được sửa đổi vào từng thời điểm ("Điều khoản Platform Home"), nhưng còn tùy thuộc Mục 2 của Điều khoản Platform Home, việc sử dụng Dịch vụ sẽ tiếp tục chịu sự điều chỉnh bởi Thỏa thuận này.

8. Đảm bảo Bồi thường.

Trong giới hạn cho phép của luật pháp áp dụng, bằng chi phí của mình, Bạn có trách nhiệm bồi thường, không làm phương hại và bảo vệ Google và các công ty con do hãng toàn quyền sở hữu khỏi bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, kiện cáo và tố tụng của bên thứ ba đối với Google hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, đại lý hoặc đơn vị liên kết nào của Google và tất cả trách nhiệm, hư hại, thanh toán, hình phạt, tiền phạt, phí tổn hoặc chi phí có liên quan (bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý và các chi phí của việc kiện tụng khác) mà Google hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đơn vị liên kết nào của Google phải chịu, phát sinh do hoặc có liên quan đến (i) Việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, (ii) Việc Bạn sử dụng Dịch vụ, (iii) Các vi phạm của Bạn đối với các luật, quy tắc hoặc quy định áp dụng liên quan đến Dịch vụ, (iv) bất cứ biểu thị và bảo đảm nào mà Bạn thể hiện liên quan tới bất cứ phương diện nào của Dịch vụ, Phần mềm hay Báo cáo cho bất kỳ Bên thứ ba nào. (v) bất kỳ khiếu nại nào của Bên Thứ ba hoặc nhân danh Bên Thứ ba liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm hoặc Báo cáo của Bạn; (vi) các vi phạm nghĩa vụ của Bạn về tính bảo mật đối với Bên Thứ ba; và (vii) bất cứ khiếu nại nào liên quan tới các hành động hay thiếu sót nào của bất kỳ Bên thứ ba nào liên quan tới Dịch vụ, Phần mềm hoặc Báo cáo. Google sẽ cung cấp cho Bạn thông báo bằng văn bản về bất kỳ khiếu nại, đơn kiện hay tố tụng nào mà Bạn phải bồi thường cho Google. Bạn sẽ phải hợp tác đầy đủ như được yêu cầu trong việc bảo vệ trước bất kỳ khiếu nại nào. Google giữ quyền, bằng chi phí riêng của mình, đảm bảo việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào chịu sự đảm bảo bồi thường của Bạn.

9. Các bên thứ ba.

Nếu Bạn sử dụng Dịch vụ thay mặt cho Bên thứ ba hay một Bên thứ ba nào đó sử dụng Dịch vụ thông qua Tài khoản của Bạn, dù Bạn có được Google cho phép hay không, khi đó Bạn thể hiện và đảm bảo rằng (a) Bạn được ủy quyền để hành động thay mặt cho, và chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, Bên thứ ba đối với mọi nghĩa vụ mà Bạn phải tuân thủ thực hiện theo Thỏa thuận này, (b) Google có thể chia sẻ cho Bên thứ ba bất cứ Dữ liệu khách hàng nào liên quan cụ thể tới các Sản phẩm của Bên thứ ba, và (c) Bạn sẽ không tiết lộ Dữ liệu khách hàng của Bên thứ ba cho bất cứ bên nào khác khi chưa có sự đồng ý của Bên thứ ba.

10. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO.

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRỪ KHI ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, GOOGLE KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY HÌNH THỨC NÀO KHÁC, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT NHU CẦU SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ TÌNH TRẠNG KHÔNG X M PHẠM.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, GOOGLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG MẤT DOANH THU HAY NHỮNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, DO HẬU QUẢ, LÀM MẪU HAY TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI GOOGLE HAY CÁC CÔNG TY CON DO HÃNG TOÀN QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC CHI NHÁNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO, ĐÃ BIẾT HAY ĐÁNG LẼ PHẢI BIẾT VỀ NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ THẾ CÓ THỂ XẢY RA VÀ NGAY CẢ KHI NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐÁP ỨNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TÍCH LŨY CỦA GOOGLE (VÀ CỦA CÁC CÔNG TY CON DO HÃNG TOÀN QUYỀN SỞ HỮU) ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU HAY TỐ TỤNG NÀO XẢY RA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ $500 (ĐÔ LA MỸ).

12. Thông báo về quyền sở hữu.

Dịch vụ bao gồm Phần mềm và tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ trong đó đang là, và sẽ vẫn là tài sản của Google (và các công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Google). Tất cả các quyền liên quan đến và đối với Phần mềm mà rõ ràng không được trao cho Bạn theo Thỏa thuận này thì được bảo lưu và giữ lại bởi Google và các bên cấp phép sử dụng của Google mà không bị giới hạn, bao gồm, quyền của Google (và các công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Google) đối với quyền sở hữu độc quyền Phần mềm và Hồ sơ tài liệu. Không làm hạn chế tính khái quát của các quy định trên đây, Bạn đồng ý không (và không cho phép bên thứ ba bất kỳ): (a) cấp phép lại, phân phối hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm ngoài phạm vi quyền sử dụng được cấp theo Thỏa thuận này; (b) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, tạo dựng tác phẩm phái sinh từ, sử dụng kỹ thuật đảo ngược, tháo rời, hoặc chuyển đổi mã Phần mềm hoặc theo cách khác, cố gắng khám phá mã nguồn bất kỳ hoặc bí mật thương mại bất kỳ liên quan đến Dịch vụ; (c) thuê, cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền liên quan đến hoặc đối với Phần mềm hoặc Dịch vụ; (d) sử dụng, đăng, truyền tải hoặc đưa vào thiết bị, phần mềm bất kỳ hoặc quy trình nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp hoạt động của Dịch vụ hoặc Phần mềm; (e) sử dụng các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các dấu hiệu nhãn mác phân biệt khác hoặc quyền tác giả bất kỳ hoặc các quyền sở hữu khác gắn liền với Dịch vụ nhằm mục đích bất kỳ mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Google; (f) đăng ký, cố gắng đăng ký, hoặc giúp đỡ bất cứ ai khác đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn mác phân biệt khác, bản quyền hoặc quyền sở hữu bất kỳ khác gắn liền với Google (hoặc các công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Google) không phải nhân danh Google (hoặc các công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Google, tùy theo trường hợp); (g) gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi thông báo bất kỳ về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác xuất hiện trong hoặc trên mục bất kỳ có trong Dịch vụ; hoặc (h) tìm kiếm một lệnh chế tài của tòa án đối với bất kỳ phần nào của Dịch vụ trên cơ sở tình trạng xâm phạm sáng chế theo thủ tục tố tụng được tiến hành trong thời hạn của Thỏa thuận này hoặc trong một năm sau thời hạn này.

13. U.S. Quyền hạn của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nếu việc sử dụng Dịch vụ được yêu cầu bởi hoặc nhân danh Chính phủ Hoa Kỳ hoặc bởi một nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ của Chính phủ Hoa Kỳ (thuộc các cấp), theo điều 48 C.F.R. 227.7202-4 (đối với yêu cầu của Bộ Quốc phòng (DOD) và điều 48 C.F.R. 2.101 và 12.212 (đối với các yêu cầu không phải của DOD), các quyền của Chính phủ về Phần mềm, bao gồm các quyền sử dụng, sửa đổi, tái sản xuất, phát hành, thực hiện, hiển thị hoặc công bố Phần mềm hoặc Tài liệu, đều phải tuân theo các quyền và hạn chế trong giấy phép thương mại được cung cấp trong Thỏa thuận này.

14. Thời hạn và Chấm dứt Thỏa thuận.

Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng thông báo. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Google sẽ ngừng cung cấp và Bạn sẽ ngừng truy cập Dịch vụ; và Bạn sẽ xóa tất cả các bản sao của GATC khỏi tất cả các Sản phẩm và xác nhận việc này bằng văn bản cho Google trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt này. Trong bất kỳ trường hợp chấm dứt nào (a) Bạn sẽ không được hoàn lại khoản phí sử dụng bất kỳ hoặc khoản phí bất kỳ khác, và (b) số dư nợ bất kỳ đối với Dịch vụ được cung cấp cho tới ngày chấm dứt ngay lập tức sẽ đáo hạn và phải được thanh toán đầy đủ, và (c) tất cả các dữ liệu Báo cáo lịch sử sử dụng của Bạn sẽ không còn khả dụng cho Bạn nữa.

15. Các Sửa đổi đối với các Điều khoản Dịch vụ và các Chính sách khác.

Google có thể sửa đổi những điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung bất kỳ áp dụng cho Dịch vụ này để, ví dụ, phản ánh những thay đổi của pháp luật hoặc thay đổi của Dịch vụ. Bạn nên xem các điều khoản một cách thường xuyên. Google sẽ đăng thông báo về những sửa đổi của những điều khoản này tại www.google.com/intl/vi/analytics/, Các Chính sách Google Analytics tại www.google.com/analytics/policies/, hoặc các chính sách khác được nêu trong các điều khoản này tại các địa chỉ URL áp dụng dùng cho chính sách đó. Các thay đổi sẽ không áp dụng theo cách hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn thời điểm 14 ngày sau khi những thay đổi này được đăng. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của Dịch vụ, Bạn nên ngừng sử dụng Google Analytics. Không có sự sửa đổi hoặc tu chỉnh nào đối với Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc trừ khi (i) bằng văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Google, (ii) Bạn chấp nhận các điều khoản được cập nhật trực tuyến, hoặc (iii) Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Google đã đăng các phần cập nhật của Thỏa thuận hoặc của chính sách bất kỳ điều chỉnh Dịch vụ.

16. Những điều khoản khác, Luật áp dụng và Nơi xét xử.

Google sẽ được miễn trừ thi hành nghĩa vụ trong Thỏa thuận này trong trường hợp nghĩa vụ thi thành bị ngăn chặn, trì hoãn hoặc cản trở bởi các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý. Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ sửa đổi nào được các bên đồng ý bằng văn bản) trình bày thỏa thuận đầy đủ giữa Bạn và Google liên quan đến vấn đề trong thỏa thuận này và thay thế cho tất cả các thỏa thuận và tuyên bố trước đây giữa các bên. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trở nên không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được cải tiến với mức độ cần thiết để làm cho điều khoản có thể được thực hiện ở mức độ tối đa có thể cho phép để tác động đến mục đích của các bên và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực hoàn toàn. Thỏa thuận này chịu sự chi phối và được hiểu theo luật của tiểu bang California mà không cần xem xét đến xung đột của thỏa thuận này về các nguyên tắc của luật. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa luật, quy tắc và quy định của nước ngoài và luật, quy tắc và quy định của California, thì luật, quy tắc và quy định của California sẽ chiếm ưu thế và sẽ chi phối. Mỗi bên đồng ý gửi đến khu vực pháp lý độc quyền và riêng của tòa án tại Hạt Santa Clara, California. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật thống nhất về các giao dịch thông tin trên máy tính sẽ không được áp dụng cho Thỏa thuận này. Phần mềm được kiểm soát bởi các Quy định Xuất khẩu của Hoa Kỳ và có thể không được xuất khẩu đến hoặc được sử dụng bởi các quốc gia hoặc cá nhân bị cấm vận. Bất kỳ thông báo nào cho Google phải được gửi đến: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA và một bản sao đến Bộ phận Pháp lý qua thư hạng nhất hoặc qua thư gửi bằng đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh qua đêm và được coi là đã giao khi có giấy biên nhận. Từ bỏ bất kỳ sự vắng mặt nào không có nghĩa là từ bỏ lần vắng mặt tiếp theo. Bạn không thể chuyển nhượng hay chuyển giao bất kỳ quyền nào của Bạn trong Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Google và bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều vô ích. Mối quan hệ giữa Google và Bạn không phải là một trong những mối quan hệ pháp lý, mà là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực bắt buộc và mang lại lợi ích của người kế nhiệm và người được các bên sang nhượng tương ứng. Các phần sau đây của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt: 1, 4, 5, 6 (ngoại trừ 2 câu cuối), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, và 16.

Cập nhập lần cuối: Ngày 24 tháng 7 năm 2018