Arts & Culture

ฟีลิปโป ลิปปี

พ.ศ. 1948 - 29 ก.ย. 2012

ฟีลิปโป ลิปปี เป็นจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคนสำคัญของประเทศอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 15 มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
อ่านเพิ่มเติม
วิกิพีเดีย
10 รายการ
ศิลปินฟีลิปโป ลิปปี
ศิลปินฟีลิปโป ลิปปี
ศิลปินฟีลิปโป ลิปปี