ចូលប្រើប្រាស់ និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម​ឯកសារ​របស់​អ្នក​​នៅ​គ្រប់ទីកន្លែង

ផ្ទាល់ខ្លួន

បម្រុងទុក​ឯកសារ​ពី​កុំព្យូទ័រ កាមេរ៉ា ឬ​កាត SD របស់​អ្នក​ទៅ​ពពក។ រក​ឯកសារ​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ឧបករណ៍ ឬ​កុំព្យូទ័រ​ទាំងឡាយ​ ដោយ​ប្រើប្រាស់ Google ថាស និង​មើល​រូបថត​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុងកម្មវិធី Google រូបថត។

ទាញ​យក ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ជំនួញ

មធ្យោបាយ​​ថ្មី​ក្នុង​ការចូលប្រើប្រាស់​ឯកសារ Google ថាស​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​តាម​តម្រូវការ ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​កុំព្យូទ័រ Mac ឬ PC របស់​អ្នក ដោយ​មិន​ប្រើប្រាស់​ទំហំ​ផ្ទុក​ថាស​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ទេ។

ចាប់ផ្ដើម
Google Drive Icon

ចូលប្រើប្រាស់ Google ថាស នៅ​លើ​ទូរសព្ទ ឬ​ថេប្លេត​របស់​អ្នក

ទាញយក​កម្មវិធី Google ថាស ដើម្បី​ចូលប្រើប្រាស់​ឯកសារ​​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ពី​ឧបករណ៍ Android ឬ iOS ។

ទាញយក​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម​សម្រាប់ Windows

ទាញយក​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម​សម្រាប់ Mac

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ Google ថាស

ប្រសិនបើ​​​ប្រើប្រាស់​​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម នោះ​អ្នក​យល់ព្រម​នឹង លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់ Google ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google នោះ​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​​ត្រូវ​អនុលោម​តាម លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google ដែល​សមស្រប ឬ​ក៏​លក្ខខណ្ឌ​កម្មវិធី Google ដែល​ព្រមព្រៀង​ បើ​អាច​ធ្វើ​បាន។

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.