ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນໄຟລ໌ຂອງທ່ານຢູ່ທຸກບ່ອນ

ສ່ວນຕົວ

ສຳຮອງຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີ, ກ້ອງຖ່າຍ ຫຼື SD ກາດຂອງທ່ານໄປໃສ່ຄລາວ. ຊອກຫາໄຟລ໌ຂອງທ່ານຢູ່ອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໃດກໍໄດ້ໂດຍໃຊ້ Google Drive ພ້ອມກັບເບິ່ງຮູບພາບຂອງທ່ານໃນ Google ຮູບພາບ.

ດາວໂຫຼດ ສຶກສາເພີ່ມເຕີມ

ທຸລະກິດ

ວິທີໃໝ່ໃນການເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ Google Drive ທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍກົງຈາກ Mac ຫຼື ພີຊີຂອງທ່ານໄດ້ຕາມຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນ
Google Drive Icon

ເຂົ້າເຖິງ Google Drive ຢູ່ໂທລະສັບ ຫຼື ແທັບເລັດຂອງທ່ານ

ດາວໂຫລດແອັບ Google Drive ເພື່ອເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກອຸປະກອນ Android ຫຼື iOS ຂອງທ່ານ.

ດາວໂຫຼດການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນສຳລັບ Windows

ດາວໂຫຼດການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນສຳລັບ Mac

ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການ Google Drive

ໂດຍການນຳໃຊ້ການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນ, ແມ່ນຖືວ່າທ່ານຍອມຮັບ ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການຂອງ Google. ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Google Apps, ການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານຈະເປັນໄປຕາມ ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການ Google Apps ຫຼື ເງື່ອນໄຂ Google Apps ທີ່ເຈລະຈາກັນ, ຫາກສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.