ඕනෑම තැනකදී ඔබේ ගොනු වෙත ප්‍රවේශ වී සමමුහුර්ත කරන්න

පුද්ගලික

ඔබේ පරිගණකයෙන්, කැමරාවෙන්, හෝ SD කාඩ්පත්වලින් ක්ලවුඩ් වෙත ගොනු උපස්ථ කරන්න. Google Drive භාවිතයෙන් ඕනෑම උපාංගයක හෝ පරිගණකයක ඔබේ ගොනු සොයා, Google Photos තුළ ඔබේ ඡායාරූප බලන්න.

බාගන්න තව දැන ගන්න

ව්‍යාපාරය

ඔබේ ධාවක අවකාශය භාවිත නොකොට සෘජුවම ඔබේ Mac හෝ PC එකෙන් ඉල්ලූ විට ඔබේ Google Drive ගොනු වෙත ප්‍රවේශ වීමට නව ක්‍රමයකි.

පටන් ගන්න
Google Drive Icon

ඔබේ දුරකථනයේ හෝ ටැබ්ලටයේ Google Drive වෙත ප්‍රවේශ වන්න

ඔබේ Android හෝ iOS උපාංගයෙන් ඔබේ සියලු ගොනු වෙත ප්‍රවේශ වීමට Google Drive යෙදුම ලබා ගන්න

Windows සඳහා උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය බාගන්න

Mac සඳහා උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය බාගන්න

Google Drive සේවා නියම

උපස්ථ සහ සමමුහුර්තය භාවිත කිරීම මගින්, ඔබ Google සේවා නියම සමග එකඟ වේ. ඔබ Google යෙදුම් පරිශීලකයෙකු නම්, ඔබේ භාවිතය නිසි Google යෙදුම් සේවා නියම, හෝ කතිකා කර ගත් Google යෙදුම් සේවා නියමවලට, අදාළ වන්නේ නම් යටත් වේ.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.