Dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy Google a Google Earth

Dátum poslednej úpravy: 31. januára 2018

Ďakujeme vám za používanie služieb Mapy Google a Google Earth („Mapy Google a Google Earth“).

Služby Mapy Google a Google Earth umožňujú zobrazovať a používať rozličný obsah vrátane údajov máp a terénu, snímok, firemných záznamov, údajov o premávke, názorov a ďalších súvisiacich informácií od spoločnosti Google, jej poskytovateľov licencií a používateľov („Obsah“).

Získaním prístupu k službám Mapy Google a Google Earth, ich stiahnutím alebo používaním vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi dokumentmi:

 1. Zmluvné podmienky Google („Univerzálne zmluvné podmienky“),
 2. Dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy Google a Google Earth („Dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy a Earth“),
 3. Právne vyhlásenia služieb Mapy Google a Google Earth („Právne vyhlásenia“),
 4. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google („Pravidlá ochrany osobných údajov“).

Každý z týchto štyroch dokumentov si pozorne prečítajte. Začnite Univerzálnymi zmluvnými podmienkami. Univerzálne zmluvné podmienky vysvetľujú napríklad vaše práva duševného vlastníctva týkajúce sa nahratého obsahu a vaše zodpovednosti pri používaní obsahu spoločnosti Google alebo obsahu tretích strán, prípadne pri používaní služieb Mapy Google a Google Earth počas jazdy autom.

Univerzálne zmluvné podmienky, Dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy a Earth, Právne vyhlásenia a Pravidlá ochrany osobných údajov označujeme súhrnne výrazom „Zmluva“. Zmluva je záväzná dohoda medzi vami a spoločnosťou Google týkajúca sa vášho používania služieb Mapy Google a Google Earth.

 1. Licencia. V zmysle podmienok Zmluvy vám spoločnosť Google udeľuje nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie služieb Mapy Google a Google Earth vrátane funkcií, ktoré vám umožňujú:

  1. zobrazovať mapy a pridávať k nim poznámky;

  2. vytvárať súbory KML a vrstvy máp;

  3. verejne zobrazovať Obsah na internete, vo videách a v tlači s riadnym uvedením zdroja;

  4. vykonávať mnohé ďalšie činnosti opísané na stránke povolení v dokumente Používanie služieb Mapy Google, Google Earth a Street View.

 2. Zakázané praktiky. Pri používaní služieb Mapy Google a Google Earth nesmiete (prípadne nesmiete povoliť osobám konajúcim vo vašom mene):

  1. ďalej distribuovať ani predávať žiadnu časť služieb Mapy Google a Google Earth, prípadne vytvárať nový produkt alebo službu na základe služieb Mapy Google a Google Earth (pokiaľ nepoužívate rozhrania služieb Mapy Google a Google Earth v súlade s ich zmluvnými podmienkami);

  2. kopírovať Obsah (ak to nie je povolené na stránke povolení v dokumente Používanie služieb Mapy Google, Google Earth a Street View alebo v príslušnom zákone o duševnom vlastníctve vrátane princípu „fair use“);

  3. hromadne sťahovať Obsah alebo vytvárať hromadné informačné kanály Obsahu (prípadne umožňovať niekomu inému, aby tak robil);

  4. pomocou služieb Mapy Google a Google Earth vytvárať alebo rozširovať akékoľvek iné množiny údajov súvisiace s mapami (vrátane mapovacej alebo navigačnej množiny údajov, databázy firemných záznamov, zoznamu adresátov alebo telemarketingového zoznamu) na účely využitia v službe, ktorá je náhradou za služby Mapy Google a Google Earth alebo im je značne podobná;

  5. používať ľubovoľnú časť služieb Mapy Google a Google Earth spoločne s produktmi alebo službami iných osôb na účely navigácie v reálnom čase či v súvislosti s navigáciou v reálnom čase, prípadne na ovládanie autonómnych vozidiel okrem používania týchto služieb prostredníctvom špecifickej funkcie poskytovanej spoločnosťou Google, napríklad Android Auto alebo Odoslať do auta;

  6. spätne analyzovať alebo pokúšať sa extrahovať zdrojový kód zo služieb Mapy Google a Google Earth alebo akéhokoľvek súvisiaceho softvéru okrem rozsahu, v akom je toto obmedzenie výslovne zakázané príslušným zákonom;

  7. odstraňovať, zakrývať alebo pozmeňovať akékoľvek zmluvné podmienky Google, prípadne akékoľvek odkazy alebo upozornenia na tieto podmienky či akékoľvek upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva;

  8. vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá je nevhodná, ilegálna alebo porušuje práva iných osôb (vrátane ich práv na súkromie, ochranu osobnosti alebo práv duševného vlastníctva).

 3. Skutočné podmienky, prevzatie rizika. Pri používaní údajov máp, údajov o premávke, trás a iného Obsahu služieb Mapy Google a Google Earth môžete zistiť, že skutočné podmienky sa líšia od výsledkov v mapách a od Obsahu, preto používajte vlastný úsudok a služby Mapy Google a Google Earth používajte na vlastné riziko. Za svoje konanie a jeho následky nesiete vždy zodpovednosť vy.

 4. Váš obsah v službách Mapy Google a Google Earth. Obsah, ktorý nahráte, odovzdáte, uložíte, odošlete alebo prijmete prostredníctvom služieb Mapy Google a Google Earth podlieha Univerzálnym zmluvným podmienkam spoločnosti Google vrátane licencie v sekcii Váš obsah v našich Službách. Avšak obsah, ktorý zostáva umiestnený výlučne lokálne vo vašom zariadení (napríklad lokálne uložený súbor KML), nie je nahraný ani odovzdaný na servery Google, preto tejto licencii nepodlieha.

 5. Vládni používatelia. Ak naše služby používate v mene vládneho subjektu, vzťahujú sa na vás nasledujúce zmluvné podmienky:

  1. Vládni používatelia našich služieb. Celá sekcia Univerzálnych zmluvných podmienok s názvom Použitie našich Služieb na obchodné účely sa nahrádza nasledujúcou sekciou:

   „Ak naše Služby používate v mene vládneho subjektu, daný subjekt súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami. Výlučne v rozsahu povolenom príslušným zákonom, predpisom alebo výsadami a imunitami tento subjekt ochráni pred ujmou a odškodní spoločnosť Google a jej spriaznené subjekty, vedúcich pracovníkov, zástupcov a zamestnancov v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, súdnym konaním alebo procesom, ktorý vyplýva z používania Služieb alebo porušenia týchto zmluvných podmienok, prípadne súvisí s používaním Služieb alebo porušením týchto zmluvných podmienok, vrátane akejkoľvek zodpovednosti alebo akýchkoľvek výdavkov vyplývajúcich z týchto nárokov, strát, škôd, rozsudkov, súdnych trov a poplatkov za právne služby.“

  2. Rozhodné právo

   1. Sekcia Univerzálnych zmluvných podmienok týkajúca sa rozhodného práva a príslušného súdu sa nevzťahuje na obecné ani štátne vládne subjekty v Spojených štátoch a Európskej únii.

   2. Pre potreby federálnych vládnych subjektov Spojených štátov sa celá sekcia Univerzálnych zmluvných podmienok o rozhodnom práve a príslušnom súde nahrádza nasledujúcou sekciou:

    „Táto Zmluva sa riadi, vykladá a presadzuje v súlade so zákonmi Spojených štátov amerických bez ohľadu na konflikt zákonov. Výlučne v rozsahu povolenom federálnym zákonom platia nasledujúce ustanovenia: (A) V prípade absencie príslušného federálneho zákona platia zákony štátu Kalifornia (okrem pravidiel konfliktu zákonov štátu Kalifornia). (B) Akýkoľvek spor, ktorý vyplýva z tejto Zmluvy alebo zo Služieb, prípadne súvisí s touto Zmluvou alebo so Službami, sa bude prejednávať výlučne na federálnych súdoch okresu Santa Clara v štáte Kalifornia a zmluvné strany súhlasia s osobnou jurisdikciou na týchto súdoch.“

  3. Obmedzené práva vlády USA. Všetok prístup k službám Mapy Google a Google Earth alebo ich používanie federálnou vládou Spojených štátov, prípadne pre jej potreby, podlieha sekcii Obmedzené práva vlády USA v Právnych vyhláseniach.

 6. Podnikoví používatelia. Ak ste uzatvorili podnikovú zmluvu týkajúcu sa rozhraní Google Maps API, ktorá vám umožňuje používať službu Mapy Google na webových stránkach, v aplikácii alebo inom produkte, platia nasledujúce zmluvné podmienky.

  1. Zmluvné podmienky o ochrane údajov v EÚ. Vy a spoločnosť Google súhlasíte so zmluvnými podmienkami služby Mapy Google o ochrane údajov upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľmi na https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/.

  2. Zmluvné podmienky sprostredkovania. Najneskôr do 25. mája 2018 v zmluvných podmienkach svojich webových stránok, aplikácie alebo produktu jasne uvediete, že používatelia sú viazaní Dodatočnými zmluvnými podmienkami služieb Mapy a Earth (vrátane Pravidiel ochrany súkromia), a na obidva dokumenty poskytnete hypertextové odkazy, pokiaľ vaše webové stránky alebo aplikácia ešte nezahŕňajú hypertextový odkaz na tieto Dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy a Earth vždy, keď zobrazujú údaje služby Mapy Google.