Plugin Google Earth

Plugin Google Earth cho phép bạn điều hướng và khám phá dữ liệu địa lý trên thế giới 3D bằng cách sử dụng trình duyệt web.

Chúc mừng, bạn đã cài đặt Plugin Google Earth. (Phiên bản )

Hỗ trợ về plugin

Nếu bạn đang gặp sự cố với plugin Google Earth, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để xem thông tin về cách gỡ rối. Nếu bạn là nhà phát triển đang gặp sự cố với plugin Google Earth, hãy truy cập:

Nhúng plugin

Plugin Google Earth và JavaScript API của nó cho phép bạn đưa toàn bộ sức mạnh của Google Earth và khả năng tạo hình 3D vào bất cứ trang web nào được cung cấp miễn phí cho người dùng. Nếu bạn muốn nhúng plugin Google Earth trên trang web của mình, hãy truy cập trang web API của Google Earth.