Sứ mệnh của chúng tôi: Sắp xếp thông tin của thế giới và giúp thông tin trở nên hữu ích và có thể truy cập được trên toàn cầu.

Tìm kiếm đã phát triển rất nhiều kể từ khi Google ra mắt vào năm 1998, nhưng sứ mệnh của chúng tôi vẫn không thay đổi.


Chúng tôi liên tục phát triển Tìm kiếm để cải thiện kết quả của bạn.

Internet và cách mọi người sử dụng internet tiếp tục thay đổi, không chỉ hàng năm mà là hàng ngày. Chúng tôi liên tục đánh giá và thực hiện thay đổi đối với Tìm kiếm để đáp ứng cả sự phát triển của web lẫn kỳ vọng của người dùng. Chỉ trong năm 2016, chúng tôi đã triển khai hơn 1600 cải tiến đối với Tìm kiếm. Từ các đổi mới như Sơ đồ tri thức đến các cập nhật với thuật toán xếp hạng nhằm đảm bảo chúng tôi tiếp tục nêu bật nội dung phù hợp và có căn cứ. Mục tiêu của chúng tôi luôn là cải thiện mức độ hữu ích của kết quả cho bạn.