Žiadosti o odstránenie obsahu indexovaného vo Vyhľadávaní Google na základe zákona Európskej únie o ochrane údajov

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie (C-131/12) z 13. mája 2014 môžu niektorí používatelia požiadať vyhľadávače o odstránenie konkrétnych výsledkov vyhľadávania, ktoré zahrnujú ich meno, keď záujmy sledované v týchto výsledkoch budú prevážené právom príslušnej osoby na ochranu súkromia.

Ak túto žiadosť podáte, pokúsime sa vyvážiť právo jednotlivca na ochranu súkromia s právom verejnosti na získavanie a šírenie informácií. Pri vyhodnocovaní vašej žiadosti budeme zvažovať, či výsledky neobsahujú zastarané informácie o vašej osobe a či je zverejnenie týchto informácií vo verejnom záujme – môžeme napríklad odmietnuť odstránenie informácií o finančných podvodoch, pracovnom pochybení, odsúdení za trestný čin alebo verejnom vystupovaní úradných osôb.

Na vyplnenie tohto formulára bude potrebná digitálna kópia identifikačného dokladu. Ak túto žiadosť odosielate ako zástupca inej osoby, budete musieť dodať identifikačný doklad príslušnej osoby.

* Povinné pole

VAŠE INFORMÁCIE

Vaše vlastné meno, a to aj v prípade, ak žiadosť odosielate v mene inej osoby, ktorú máte oprávnenie zastupovať. Ak zastupujete niekoho iného, musíte mať oprávnenie konať v mene príslušnej osoby.

Ak túto žiadosť odosielate v mene inej osoby, uveďte svoj vzťah k tejto osobe (napríklad „rodič“, „právny zástupca“). Môžeme požiadať o dokumentáciu potvrdzujúcu, že máte oprávnenie túto osobu zastupovať.

Potrebujeme overiť vašu totožnosť, aby sme tak predišli podvodným žiadostiam o odstránenie od osôb, ktoré predstierajú inú identitu, snažia sa poškodiť konkurenciu alebo chcú podvodom zatajiť právne informácie. Časti dokumentu (napr. identifikačné číslo) môžete zakryť, ak bude vaša totožnosť zrejmá zo zvyšných informácií. V prípade, že nežiadate o odstránenie stránok obsahujúcich vaše fotografie, môžete zakryť tiež svoju fotografiu. Spoločnosť Google tieto informácie využije výhradne na účely preukázania pravosti vašej žiadosti a kópiu odstráni do mesiaca od uzavretia žiadosti o odstránenie obsahu (ak zákon nevyžaduje inak).

Ak chcete nahrať viac ako jeden dokument, pridržte pri výbere súborov kláves Ctrl alebo Command.

Ak ste nás už požiadali o odstránenie webových adries s podobným obsahom, neposielajte nové upozornenie. Odpovedzte radšej na správu, ktorú sme vám poslali, aby sme vám mohli rýchlejšie pomôcť.

Ak chcete radšej poslať nové upozornenie, uveďte v ňom 14-miestne referenčné číslo z predchádzajúcej žiadosti. Bude uvedené napríklad vo formáte 1-1111000001111. Nájdete ho v riadku s predmetom v správe, ktorú sme vám poslali.


UVEĎTE VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA, KTORÉ CHCETE ODSTRÁNIŤ

Malo by ísť o meno, ktoré pri použití vo vyhľadávacom dopyte vráti výsledky, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete odoslať viacero mien (napríklad ak sa vaše rodné priezvisko líši od aktuálneho priezviska), oddeľte ich znakom „/“. Príklad: Petra Kováčová / Petra Hubová.

Ak toto upozornenie zahŕňa viacero dôvodov na odstránenie, odošlite nižšie iba prvý z nich. Potom pridajte ďalší dôvod kliknutím na odkaz „Pridať novú skupinu“ pod týmito poľami.

V prípade každej webovej adresy vysvetlite:

(1) ako stránka súvisí s osobou, v mene ktorej sa podáva táto žiadosť; a
(2) prečo je obsah tejto stránky nezákonný, nepresný alebo neaktuálny.

Príklad: „(1) Táto stránka je o mne, pretože A, B a C. (2) Táto stránka by sa nemala zobrazovať medzi výsledkami vyhľadávania, pretože X, Y a Z.“

Ak potrebujete pomoc s nájdením príslušnej webovej adresy, kliknite tu.

Zadajte jednu webovú adresu na riadok (Maximálny počet riadkov: 1000)
Pridať novú skupinu (Maximálny počet skupín: 10)

ČESTNÉ PREHLÁSENIA

Prečítajte si nasledujúce vyhlásenia a začiarknutím príslušných políčok potvrďte, že súhlasíte.

Osobné informácie, ktoré uvediete v tomto formulári (vrátane e-mailovej adresy a všetkých identifikačných údajov), a akékoľvek ďalšie osobné informácie, ktoré môžete odoslať v ďalšej korešpondencii, použije spoločnosť Google LLC na účely spracovania vašej žiadosti a plnenia svojich zákonných záväzkov. Podrobnosti o vašej žiadosti môžeme zdieľať s úradmi, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov, avšak iba v prípade, že si tieto podrobnosti vyžiadajú na prešetrenie alebo kontrolu nášho rozhodnutia. Väčšinou ide o prípad, kedy sa rozhodnete v súvislosti s naším rozhodnutím kontaktovať miestny úrad na ochranu údajov. Podrobnosti môžeme poskytnúť tiež správcom webov na webových adresách, ktoré boli z našich výsledkov vyhľadávania odstránené.

Upozorňujeme, že ak ste prihlásený/-á k svojmu účtu Google, môžeme priradiť váš príspevok k danému účtu.

PODPIS

MM/DD/YYYY (napr. "12/19/2010")
napr. Ján Kováč
Zadaním celého mena vyššie nám poskytujete svoj digitálny podpis, ktorý vás právne zaväzuje rovnako ako podpis fyzický. Na to, aby bolo nahlásenie úspešné, musí váš podpis presne zodpovedať krstnému menu a priezvisku, ktoré ste zadali v hornej časti tohto formulára.