Formulár žiadosti o odstránenie osobných informácií

Z dôvodu ochrany súkromia môžete mať právo požiadať o odstránenie niektorých osobných informácií, ktoré s vami súvisia.

Tento formulár je určený na odoslanie žiadosti o odstránenie konkrétnych výsledkov Vyhľadávania Google pre dopyty, ktoré zahrnujú vaše meno. Ak chcete požiadať o odstránenie osobných informácií z inej služby Googlu, odošlite žiadosť prostredníctvom formulára danej služby, ktorý nájdete na našej stránke Odstránenie obsahu z Googlu.

Ak chcete napríklad požiadať o odstránenie osobných informácií zo služby Blogger, odošlite žiadosť pomocou zodpovedajúceho formulára služby Blogger.

Po odoslaní žiadosti sa pokúsime vyvážiť práva na súkromie jednotlivca so záujmom verejnosti o prístup k informáciám a s právami ostatných na distribúciu informácií. Môžeme napríklad odmietnuť odstrániť niektoré informácie o finančných podvodoch, profesijnom pochybení, odsúdení za trestný čin alebo verejnom pôsobení úradných osôb.

Na vyplnenie tohto formulára budete potrebovať digitálnu kópiu dokladu totožnosti. Ak túto žiadosť odosielate v mene niekoho iného, budete musieť dodať ich doklad totožnosti.

* Povinné pole

VAŠE INFORMÁCIE

Vaše vlastné meno, a to aj v prípade, ak žiadosť odosielate v mene inej osoby, ktorú máte oprávnenie zastupovať. Ak zastupujete niekoho iného, musíte mať oprávnenie konať v mene príslušnej osoby.

Ak túto žiadosť odosielate v mene inej osoby, uveďte svoj vzťah k tejto osobe (napríklad „rodič“, „právny zástupca“). Môžeme požiadať o dokumentáciu potvrdzujúcu, že máte oprávnenie túto osobu zastupovať.

Na to, aby sme predišli podvodným žiadostiam o odstránenie od osôb, ktoré predstierajú inú identitu, snažia sa poškodiť konkurenciu alebo chcú podvodom zatajiť právne informácie, potrebujeme overiť totožnosť osoby, v mene ktorej sa žiadosť odosiela. Nevyžadujeme cestovný pas ani iný národný identifikačný doklad. Ak bude vaša totožnosť zrejmá zo zvyšných informácií, môžete časti dokumentu (napr. jeho číslo) zakryť. Ak nepožadujete odstránenie stránok, ktoré obsahujú fotografie príslušnej osoby, môžete na doklade totožnosti zakryť tiež fotografie. Spoločnosť Google LLC tieto informácie využije výhradne na posúdenie a doloženie pravosti vašej žiadosti a do jedného mesiaca od uzavretia žiadosti o odstránenie obsahu kópiu odstráni (ak právne predpisy nevyžadujú inak).

Ak chcete nahrať viac ako jeden dokument, pridržte pri výbere súborov kláves Ctrl alebo Command.

Ak ste vy (alebo príslušná osoba) požiadali o odstránenie webových adries s podobným obsahom, pomôžeme vám rýchlejšie, keď namiesto odoslania nového oznámenia odpoviete na e-mailovú správu, ktorú sme vám (alebo príslušnej osobe) poslali.

Ak nám radšej chcete poslať nové oznámenie, zadajte 14-miestne referenčné číslo z predchádzajúcej žiadosti. Bude mať formát podobný tomuto číslu: 1-1111000001111. Nájdete ho v predmete e-mailovej správy, ktorú sme odoslali v reakcii na predchádzajúcu žiadosť.


UVEĎTE, KTORÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE CHCETE ODSTRÁNIŤ A KDE SA NACHÁDZAJÚ

Ak toto upozornenie zahŕňa viacero dôvodov na odstránenie, odošlite nižšie iba prvý z nich. Potom pridajte ďalší dôvod kliknutím na odkaz „Pridať novú skupinu“ pod týmito poľami.

Ak potrebujete pomoc s nájdením príslušnej webovej adresy, kliknite tu.

Zadajte jednu webovú adresu na riadok (Maximálny počet riadkov: 1000)

V prípade každej webovej adresy vysvetlite:

(1) ako sa osobné informácie uvedené vyššie týkajú osoby, v ktorej mene žiadosť podávate;
(2) prečo sa domnievate, že by osobné informácie mali byť odstránené.

Príklad: „(1) Táto stránka sa ma týka, pretože A, B a C. (2) Táto stránka by mala byť odstránená, pretože X, Y a Z.“

Pridať novú skupinu (Maximálny počet skupín: 10)

Malo by ísť o meno, ktoré pri použití vo vyhľadávacom dopyte vráti výsledky, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete odoslať viacero mien (napríklad ak sa vaše rodné priezvisko líši od aktuálneho priezviska), oddeľte ich znakom „/“. Príklad: Petra Kováčová / Petra Hubová.

ČESTNÉ PREHLÁSENIA

Prečítajte si nasledujúce vyhlásenia a začiarknutím príslušných políčok potvrďte, že súhlasíte.

Osobné informácie, ktoré uvediete v tomto formulári (vrátane e-mailovej adresy a všetkých identifikačných údajov), a osobné informácie, ktoré odošlete v ďalšej korešpondencii, použije spoločnosť Google LLC na účely spracovania vašej žiadosti a splnenie svojich zákonných povinností. Podrobnosti o žiadosti môžeme zdieľať s úradmi na ochranu osobných údajov, avšak iba v prípade, že tieto podrobnosti potrebujú na prešetrenie alebo kontrolu nášho rozhodnutia. Väčšinou ide o prípady, kedy sa v súvislosti s naším rozhodnutím obrátite na miestny úrad na ochranu osobných údajov. Ak webové adresy z výsledkov Vyhľadávania v reakcii na vašu žiadosť odstránime, môžeme o nich poskytnúť podrobnosti príslušným správcom webu.

Upozorňujeme, že ak ste prihlásený/-á k svojmu účtu Google, môžeme priradiť váš príspevok k danému účtu.

PODPIS

MM/DD/YYYY (napr. "12/19/2010")
napr. Ján Kováč
Zadaním celého mena vyššie nám poskytujete svoj digitálny podpis, ktorý vás právne zaväzuje rovnako ako podpis fyzický. Na to, aby bolo nahlásenie úspešné, musí váš podpis presne zodpovedať krstnému menu a priezvisku, ktoré ste zadali v hornej časti tohto formulára.