A Google Térkép/Google Earth további Általános Szerződési Feltételei

Utolsó módosítás: 2019. január 21.

Köszönjük, hogy a Google Térkép és a Google Earth („Google Térkép/Google Earth”) szolgáltatást használja.

A Google Térkép/Google Earth segítségével különféle tartalmakat tekinthet meg és használhat, egyebek mellett térkép-, domborzati és felszínadatokat, képeket, vállalkozások adatait, forgalmi adatokat, véleményeket és egyéb kapcsolódó információkat (a továbbiakban: „Tartalom”), amelyeket a Google, illetve licenctulajdonosai és felhasználói bocsátanak rendelkezésre.

A Google Térkép/Google Earth rendszerhez való hozzáféréssel, illetve a rendszer adatainak letöltésével vagy felhasználásával elfogadja:

 1. a Google Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: „Szerződési feltételek”);
 2. a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeit (a „Térkép/Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei”);
 3. a Google Térkép/Google Earth jogi közleményeit (a „Jogi közlemények”); valamint
 4. a Google adatvédelmi irányelveit (az „Adatvédelmi irányelvek”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el a fent említett négy dokumentum mindegyikét, a Szerződési feltételekkel kezdve. A Szerződési feltételek rendelkeznek többek között az Ön saját feltöltött tartalmaira vonatkozó szellemi tulajdonjogáról, továbbá a Google tartalmait és a külső felek tartalmait, valamint a Google Térkép/Google Earth járművezetés közben történő használatát illető kötelezettségeiről.

A Szerződési feltételekre, a Térkép/Earth további szerződési feltételeire, a Jogi közleményekre és az Adatvédelmi irányelvekre együttesen a továbbiakban a „Szerződés” kifejezéssel hivatkozunk. A Szerződés az Ön és a Google által kötött, jogilag kötelező érvényű megállapodás, amely a Google Térkép/Google Earth rendszer használatát szabályozza.

 1. Licenc. Annak függvényében, hogy Ön megfelel-e a jelen Szerződés feltételeinek, a Google nem kizárólagos, nem átruházható licencet biztosít Önnek a Google Térkép/Google Earth használatához, ideértve azokat a funkciókat is, amelyek segítségével Ön elvégezheti:

  1. a térképek használatát és jegyzetekkel való ellátását;

  2. Google KML-fájlok és térképrétegek létrehozását;

  3. a Tartalom megfelelő forrásmegjelöléssel történő, nyilvános megjelenítését online felületeken, videoanyagokban és nyomtatásban; valamint

  4. a Google Térkép, a Google Earth és az Utcakép használatára vonatkozó engedélyeket ismertető oldalon felsorolt számos egyéb műveletet.

 2. Tiltott magatartás. A jelen 2. szakasznak való megfelelés az 1. szakaszban biztosított licenc egyik feltétele. A Google Térkép/Google Earth használatakor Ön (vagy az Ön nevében eljáró fél) nem jogosult arra, hogy:

  1. a Google Térkép/Google Earth bármely részét továbbterjessze, illetve a Google Térkép/Google Earth rendszeren alapuló új terméket vagy szolgáltatást állítson elő (kivéve, ha a Google Térkép/Google Earth API-jait, azaz alkalmazásprogramozási felületeit a rájuk vonatkozó általános szerződési feltételeknek megfelelően használja);

  2. másolatot készítsen a Tartalomról (kivéve, ha ezt kifejezetten megengedi a Google Térkép, a Google Earth és az Utcakép használatára vonatkozó engedélyeket ismertető oldal vagy a vonatkozó, szellemi tulajdonjogot szabályozó törvény, figyelembe véve a „méltányos használatra” vonatkozó rendelkezéseket is);

  3. tömegesen letöltse a Tartalmat, illetve tömeges hírcsatornákat készítsen a Tartalomról (vagy ezt bárki másnak engedélyezze);

  4. a Google Térkép/Google Earth használatával létrehozzon vagy kibővítsen bármely egyéb térképes adatkészletet (egyebek között térkép- vagy navigációs adatkészletet, vállalkozások adatait tartalmazó adatbázist, levelezőlistát vagy telemarketinglistát) olyan szolgáltatásban való felhasználás céljából, amely helyettesítheti a Google Térkép/Google Earth rendszert, illetve jelentős mértékben hasonló ahhoz;

  5. a Google Térkép/Google Earth rendszer bármely részét együtt használja más személyek termékeivel vagy szolgáltatásaival valós idejű navigációs vagy autonóm jármű-irányítási rendszerben vagy rendszerhez kapcsolódóan, kivéve az olyan specifikus, a Google által rendelkezésre bocsátott funkciókon keresztül, mint az Android Auto vagy a Küldés autóra;

  6. visszafejtse vagy megkísérelje kinyerni a Google Térkép/Google Earth rendszer vagy bármely kapcsolódó szoftver forráskódját, kivéve, ha ezt a korlátozást kifejezetten tiltják a vonatkozó jogszabályok;

  7. eltávolítson, felismerhetetlenné tegyen vagy megváltoztasson bármely, a Google Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezést, a Google Általános Szerződési Feltételekre mutató linket vagy a Google Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos közleményt, továbbá bármely szerzői jogi, védjeggyel kapcsolatos vagy egyéb, tulajdonjogra vonatkozó közleményt; illetve

  8. bármely kifogásolható, törvénybe ütköző vagy mások jogait (beleértve az adatvédelemhez, a magánélet védelméhez és szellemi tulajdonjoghoz fűződő jogokat) sértő tevékenységet végezzen.

 3. Tényleges állapotok; kockázatviselés. A Google Térkép/Google Earth térképadatainak, forgalmi adatainak, útvonalterveinek és egyéb Tartalmainak használata során a tényleges állapotok eltérőnek bizonyulhatnak a térképen látható eredményektől vagy a Tartalomtól, ezért járjon el körültekintően a Google Térkép/Google Earth rendszer használatakor, illetve a rendszert csak saját felelősségére használja. A tevékenységeiért és azok következményeiért minden esetben Ön viseli a felelősséget.

 4. Az Ön tartalma a Google Térkép/Google Earth rendszerben. A Google Térkép/Google Earth rendszerbe Ön által feltöltött, benyújtott vagy beküldött, az ott tárolt, illetve az onnan kapott tartalomra a Google Szerződési feltételek vonatkoznak, beleértve „Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban” című szakaszban ismertetett engedélyt. A kizárólag az Ön eszközén, helyileg tárolt tartalmak (például a helyileg tárolt KML-fájlok) azonban nem kerülnek feltöltésre vagy beküldésre a Google rendszerébe, így azokra nem vonatkozik ez az engedély.

 5. Kormányzati felhasználók. Ha a Szolgáltatásainkat kormányzati szerv nevében használja, a következő feltételek vonatkoznak a használatra:

  1. A Szolgáltatásaink kormányzati felhasználása. A Szerződési feltételek „Szolgáltatásaink üzleti felhasználása” című szakasza teljes egészében a következőkkel helyettesítendő:

   „Amennyiben a Szolgáltatásainkat kormányzati szerv képviseletében használja, az adott kormányzati szerv elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Az adott kormányzati szerv vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok, előírások, illetve kiváltsági és mentességi szabályok által megengedett legnagyobb mértékig kártalanítja és mentesíti a Google vállalatot és annak társult vállalkozásait, tisztviselőit, képviselőit és alkalmazottait mindenfajta olyan követelés, intézkedés és eljárás tekintetében, amely a Szolgáltatások használatából vagy a jelen szerződési feltételek megszegéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik, beleértve minden olyan kötelezettséget vagy kiadást, amely követelésekből, veszteségekből, kártérítési igényekből, bírósági ítéletekből, ügyvédi költségekből és perköltségekből fakad.”

  2. Alkalmazandó jog.

   1. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió települési, megyei és állami kormányzati szervei esetében az alkalmazandó jogra és az illetékességre vonatkozó szakasz rendelkezései nem alkalmazandók.

   2. Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzati szervei esetében a Szerződési feltételek alkalmazandó jogra és illetékességre vonatkozó szakasza teljes egészében a következőkkel helyettesítendő:

    „A jelen Szerződés szabályozására, értelmezésére és kikényszerítésére vonatkozóan az Amerikai Egyesült Államok törvényei irányadók, tekintet nélkül a jogütközési szabályokra. Amennyiben a szövetségi jogszabályok másképp nem rendelkeznek: (A) vonatkozó szövetségi törvények hiányában Kalifornia állam törvényei irányadóak (kivéve Kalifornia jogütközési szabályait); és (B) a Szerződéssel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben kizárólag a kaliforniai Santa Clara megye szövetségi bíróságai folytathatnak peres eljárást, a felek pedig elfogadják ezen bíróságok személyi joghatóságát.”

  3. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának korlátozott jogai. Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányának a Google Térkép/Google Earth rendszerhez való minden hozzáférését, illetve a rendszernek az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya részéről történő használatát a Jogi közlemények „U.S. Government Restricted Rights” („Az Amerikai Egyesült Államok kormányának korlátozott jogai”) című szakasza szabályozza.

 6. Fejlesztők és vállalati felhasználók. Ha olyan fejlesztői vagy vállalati szerződést kötött, amely lehetővé teszi, hogy a Google Térkép funkcióit vagy tartalmát webhelyre, alkalmazásba vagy egyéb termékbe integrálja, akkor az alábbi feltételek érvényesek:

  1. Európai adatvédelmi feltételek. Ön és a Google elfogadja a Google Térkép Adatkezelőkre vonatkozó adatvédelmi feltételeit, amelyeket a következő weboldalon olvashat: https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Az Általános Szerződési Feltételek érvényességének feltüntetése. Ön legkésőbb 2018. május 25-ig gondoskodik arról, hogy a webhely, alkalmazás vagy termék Általános Szerződési Feltételeiben egyértelműen feltünteti, hogy a felhasználókra a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei (ideértve a Google Adatvédelmi irányelveit is) vonatkoznak, továbbá elhelyez olyan linkeket, amelyek erre a két megállapodásra mutatnak. A linkek elhelyezésére csak akkor van szükség, ha a webhelyen vagy az alkalmazásban még nem jelenik meg a Térkép/Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeire mutató link a Google Térkép adatainak megjelenítésekor.