Aanvullende Servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth

Laatst aangepast: 21 januari 2019

Hartelijk dank dat u Google Maps en Google Earth ('Google Maps/Google Earth') gebruikt.

Met Google Maps/Google Earth kunt u een grote verscheidenheid aan content weergeven en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot kaart- en terreingegevens, bedrijfsvermeldingen, verkeer, recensies en andere gerelateerde informatie die worden geleverd door Google, zijn licentiegevers en zijn gebruikers (de 'Content').

Door Google Maps/Google Earth te openen, te downloaden of te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

 1. de Servicevoorwaarden van Google (de 'Universele voorwaarden'),
 2. deze aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth (de 'Aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth'),
 3. de Juridische informatie van Google Maps/Google Earth (de 'Juridische informatie'), en
 4. het Privacybeleid van Google (het 'Privacybeleid').

Lees elk van deze vier documenten zorgvuldig door, te beginnen met de Universele voorwaarden. In de Universele voorwaarden wordt bijvoorbeeld beschreven wat uw intellectuele-eigendomsrechten zijn met betrekking tot de content die u uploadt en wat uw verantwoordelijkheden zijn wanneer u Google-content of content van derden gebruikt of wanneer u Google Maps/Google Earth gebruikt tijdens het autorijden.

Gezamenlijk worden de Universele voorwaarden, de Aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth, de Juridische informatie en het Privacybeleid de 'Overeenkomst' genoemd. De Overeenkomst vormt een bindend contract tussen u en Google met betrekking tot uw gebruik van Google Maps/Google Earth.

 1. Licentie. Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Google u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van Google Maps/Google Earth, waaronder functies waarmee u het volgende kunt doen:

  1. kaarten bekijken en annoteren,

  2. KML-bestanden en kaartlagen maken,

  3. content met de juiste toeschrijving openbaar online, in video's en in drukwerk weergeven, en

  4. veel andere handelingen uitvoeren die worden beschreven op de pagina met rechten voor het gebruik van Google Maps, Google Earth en Street View.

 2. Niet-toegestaan gedrag. Uw naleving van dit Artikel 2 is een voorwaarde van de licentie die wordt verleend in Artikel 1. Wanneer u Google Maps/Google Earth gebruikt, mag u het volgende niet doen (of anderen die namens u handelen toestaan het volgende te doen):

  1. enig deel van Google Maps/Google Earth herdistribueren of verkopen of een nieuw product of nieuwe service maken op basis van Google Maps/Google Earth (tenzij u de API's van Google Maps/Google Earth gebruikt in overeenstemming met de bijbehorende servicevoorwaarden),

  2. de content kopiëren (tenzij u hiervoor anderszins toestemming heeft volgens de pagina met rechten voor het gebruik van Google Maps, Google Earth en Street View of toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom, inclusief 'fair use' (redelijk gebruik)),

  3. de content massaal downloaden of bulkfeeds van de content maken (of dit laten doen door iemand anders),

  4. Google Maps/Google Earth gebruiken om een andere kaartgerelateerde gegevensset (waaronder een kaart- of navigatiegegevensset, database met bedrijfsvermeldingen, mailinglijst of telemarketinglijst) te maken of uit te breiden voor gebruik in een service die dient ter vervanging van of grotendeels vergelijkbaar is met Google Maps/Google Earth,

  5. enig deel van Google Maps/Google Earth gebruiken met producten of services van andere mensen of in verband met realtime navigatie of autonome voertuigbesturing, behalve via een specifieke, door Google geleverde functie zoals Android Auto of Verzenden naar navigatiesysteem,

  6. Google Maps/Google Earth of enige gerelateerde software reverse-engineeren of proberen de broncode daarvan te extraheren, behalve voor zover deze beperking expliciet is verboden volgens de toepasselijke wetgeving,

  7. servicevoorwaarden van Google of links naar of kennisgevingen van die voorwaarden, of kennisgevingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen, of

  8. iets doen wat ongepast of illegaal is of in strijd met de rechten van anderen (inclusief hun privacy-, publiciteits- en intellectuele-eigendomsrechten).

 3. Werkelijke omstandigheden; eigen risico. Wanneer u de kaartgegevens, verkeersinformatie, routebeschrijvingen en andere content van Google Maps/Google Earth gebruikt, is het mogelijk dat de werkelijke omstandigheden verschillen van de kaartresultaten en content. Vertrouw daarom op uw eigen beoordelingsvermogen en gebruik Google Maps/Google Earth op eigen risico. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw gedrag en de gevolgen daarvan.

 4. Uw content in Google Maps/Google Earth. Content die u uploadt, indient, opslaat, verzendt of ontvangt via Google Maps/Google Earth, is onderhevig aan de Universele voorwaarden van Google, inclusief de licentie in het gedeelte 'Uw content in onze Services'. Content die uitsluitend lokaal op uw apparaat blijft staan (zoals een lokaal opgeslagen KML-bestand), wordt echter niet geüpload naar of ingediend bij Google en is daarom niet onderhevig aan die licentie.

 5. Overheidsgebruikers. Als u onze Services gebruikt namens een overheidsinstantie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Overheidsgebruik van onze Services. Het gedeelte in de Universele voorwaarden met de titel 'Zakelijk gebruik van onze Services' wordt in zijn geheel vervangen door het volgende:

   'Als u onze Services gebruikt namens een overheidsinstantie, gaat die instantie akkoord met deze voorwaarden. Uitsluitend voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving of privileges en immuniteiten zal die instantie Google en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.'

  2. Heersend recht.

   1. Voor overheidsinstanties op stedelijk of staatsniveau in de Verenigde Staten en de Europese Unie is het gedeelte in de Universele voorwaarden met betrekking tot heersend recht en arrondissement niet van toepassing.

   2. Voor Amerikaanse federale overheidsinstanties wordt het gedeelte in de Universele voorwaarden met betrekking tot heersend recht en arrondissement vervangen door het volgende:

    'Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met rechtsconflicten. Uitsluitend voor zover toegestaan door de federale wetgeving: (A) de wetgeving van de staat Californië (met uitzondering van Californische regels inzake rechtsconflicten) is van toepassing bij afwezigheid van toepasselijke federale wetgeving; en (B) geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of de Services, worden uitsluitend behandeld in de federale rechtbanken van Santa Clara County, Californië, VS, en de partijen gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken.'

  3. Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid. De toegang tot of het gebruik van Google Maps/Google Earth door of voor de Amerikaanse federale overheid is onderhevig aan het gedeelte 'Beperkte rechten voor de Amerikaanse overheid' in de Juridische informatie.

 6. Ontwikkelaars en zakelijke gebruikers. Als u een zakelijke of ontwikkelaarsovereenkomst bent aangegaan waardoor u Google Maps-functies of -content in een website, app of ander product mag integreren, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Europese voorwaarden voor gegevensbescherming. U en Google stemmen in met de Voorwaarden voor gegevensbescherming door gegevensverantwoordelijken voor Google Maps https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Doorgifte van Servicevoorwaarden. Uiterlijk op 25 mei 2018 vermeldt u expliciet in de gebruiksvoorwaarden van uw website, app of andere product dat gebruikers gebonden zijn aan de Aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth (met inbegrip van het privacybeleid van Google), en verstrekt u een hyperlink naar beide, tenzij uw website of app reeds een hyperlink bevat naar deze Aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth telkens wanneer Google Maps-gegevens worden weergegeven,