Bạn có thể thay đổi thế giới này. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Khi định giải quyết các vấn đề lớn, bạn cần phải có công cụ phù hợp để thành công. Với Google cho tổ chức phi lợi nhuận, bạn sẽ có thể gây quỹ dễ dàng hơn, cộng tác hiệu quả hơn và chia sẻ câu chuyện của bạn với nhiều đối tượng hơn.

Bắt đầu gia tăng ảnh hưởng của bạn ngay hôm nay.

Xây dựng các quy trình hiệu quả hơn và các kỹ thuật gây quỹ mạnh mẽ hơn cho tổ chức phi lợi nhuận bằng các công cụ đắc lực miễn phí từ Google cho tổ chức phi lợi nhuận – giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào sứ mệnh của mình.

Câu chuyện nổi bật
Xem thêm